☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2017 rok

Lp. Nr Data Treść
1 Or.0050.1.2017 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno, załącznik 
2. IZF.0050.2.2017 05.01.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku 
3. Or.0050.3.2017 11.01.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2017 roku  załącznik nr 1    załącznik nr 2
4. Or.0050.4.2017 13.01.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla osób, które ukończyły służbę przygotowawczą
5. F.0050.5.2017 13.01.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT
6. F.0050.6.2017 13.01.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT 
7. F.0050.7.2017 25.01.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 stycznia 2017 roku
8. F.0050.8.2017 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
9. F.0050.9.2017 31.01.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
10. F.0050.10.2017 31.01.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 stycznia 2017 roku
11. OR.0050.11.2017 31.01.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert zgłoszonych w Konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
12. IZF.0050.12.2017 31.01.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Przebudowę ulicy Fabrycznej, na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie"
13. Or.0050.13.2017 08.02.2017 w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
14. OR.0050.14.2017 08.02.2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2017 roku
15. IZF.0050.15.2017 08.02.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) na usuwanie awarii i wykonywanie planowanych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo -kanalizacyjnego w gminie Leszno   
16. Or.0050.16.2017 08.02.2017 w sprawie przekazania w użyczenie Świetlicy w Zaborowie pomieszczeń znajdujących sie w budynku stanowiącym własność Gminy Leszno położonym na działce nr ew. 434 w Zaborowie przy ul. Jana Kujawskiego 5 
17. IZF.0050.17.2017 13.02.2017 w sprawie powołania komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku 
18. Or.0050.18.2017 17.02.2017 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
19. F.0050.19.2017 23.02.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 22 lutego 2017 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków 
20. IZF.0050.20.2017 24.02.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) na naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce brukowej
21. IZF.0050.21.2017 24.02.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) na Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno.
22. F.0050.22.2017 28.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
23. F.0050.23.2017 28.02.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok 
24. F.0050.24.2017 28.02.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta gminy Leszno z dnia 28 lutego 2017 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
25. Or.0050.25.2017 01.03.2017

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Leszno i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Leszno

załącznik nr 1

załącznik nr 2

26. F.0050.26.2017 02.03.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
27. F.0050.27.2017 02.03.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki na 2017 rok
28. Or.0050.28.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Publicznych w Lesznie
29. Or.0050.29.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
30. Or.0050.30.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
31. Or.0050.31.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów
32. Or.0050.32.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie
33. Or.0050.33.2017 06.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
34. OK.0050.34.2017 08.03.2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018
35. OK.0050.35.2017 08.03.2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno  na rok szkolny 2017/2018
36. OR.0050.36.2017 17.03.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno, załączniki 
37.  OR.0050.37.2017  17.03.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno 
38. OR.0050.38.2017 17.03.2017 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno
39. F.0050.39.2017 28.03.2017

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Załączniki: 1, 1.1, 1.2

Załączniki: 1.2a, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Załączniki: 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

Załącznik 1.12 część I, część II

Załącznik 2

Załączniki: 3, 3.1

Załącznik 3.1

Załączniki: 3.2, 3.3, 3.4

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 6438

40. F.0050.40.2017 29.03.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 roku 
41. F.0050.41.2017 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
42. F.0050.42.2017 31.03.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
43. F.0050.43.2017 31.03.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 marca 2017 roku
44. OR.0050.44.2017 03.04.2017 w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania zadań w zakresie aktów stanu cywilnego
45. IZF.0050.45.2017 03.04.2017 w sprawie określenia wzoru umowy o wykonanie budowy przyłącza kanalizacyjnego
46. IZF.0050.46.2017 10.04.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie pt.: "Modernizacja kuchni oraz zakup sprzętu do kuchni w Szkole podstawowej w Lesznie"
47. IZF.0050.47.2017 19.04.2017 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Budowy wodociągu w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów", "Budowy wodociągu w ul. Kujawianki we wsi Feliksów", "Budowy wodociągu we wsi Gawartowa Wola", "Budowy wodociągu we wsi Wilków", "Budowy wodociągów we wsi Wyględy - budowa wodociągu w działkach 192/7 i 192/10" 
48. IZF.0050.48.2017 24.04.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie pn."Budowa wodociągu w ulicy kasztanowej w Wyględach"
49. IZF.0050.49.2017 24.04.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zadanie pn."Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie - II etap tj. odc. od ul. Środkowej do ul. Leśnej"
50. Or.0050.50.2017 26.04.2017 w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
51. F.0050.51.2017 27.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy
52. F.0050.52.2017 27.04.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
52.A F.0050.52A.2017 27.04.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
53. F.0050.53.2017 27.04.2017 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Leszno w 2017 roku
54. IZF.0050.54.2017 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Przebudowy ulicy Topolowej we wsi Grądy" 
55. Or.033.55.2017 28.04.2017 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Leszno
56. Or.0050.56.2017 4.05.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi 
57. Or.0050.57.2017 8.05.2017

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leszno

58. IZF.0050.58.2017 15.05.2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś", "Modernizację odcinka ulicy Rybno we wsi wiktorów", "Modernizację odcinka drogi we wsi Łubiec"    
59. OK.0050.59.2017 17.05.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
60. F.0050.60.2017 19.05.2017 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Leszno za 2016 rok, sprawozdanie finansowe 
61. F.0050.61.2017 24.05.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXV/205/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 24 maja 2017 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
62. IZF.0050.62.2017 01.06.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Przebudowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie - I etap"
63. F.0050.63.2017 01.06.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017-2024
64. Or.0050.64.2017 9.06.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
65. Or.0050.65.2017 13.06.2017 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
66. IZF.0050.66.2017 13.06.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
67. OR.0050.67.2017 19.06.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
68. F.0050.68.2017 28.06.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
69. F.0050.69.2017 29.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2016 rok
70. IZF.0050.70.2017 29.06.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 20015 r. poz. 2164) na "Modernizację kotłowni w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie - I etap (kotłownia + c.o. na parterze)"

71. F.0050.71.2017 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
72. F.0050.72.2017 30.06.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
73.     w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2017 roku
74. IZF.0050.74.2017 04.07.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach"
75. OK.0050.75.2017 07.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 
76. Or.0050.76.2017 10.07.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych
77. Or.0050.77.2017 12.07.2017 w sprawie powołania komisji spisowej do posegregowania wszystkich dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.   
78. IZF.0050.78.2017 12.07.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Modernizację odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola"
79. IZF.0050.79.2017 20.07.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu Parkuj i Jedź we wsi Zaborów"
80. F.0050.80.2017 24.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.; załączniki; uzasadnienie
81. F.0050.81.2017 24.07.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok; załączniki
82. F.0050.82.2017 24.07.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 lipca 2017 roku
83. Or.0050.83.2017 01.08.2017 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lesznie
84. ZPGN.0050.84.2017 02.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczona jako : dz. ew. nr 7/17 o pow. 22378 m2
85. Or.0050.85.2017 02.08.2017 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji budynku gminnego przy ul. Błońskiej 69 w Lesznie 
86. Or.0050.86.2017 04.08.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lesznie
87. OK.0050.87.2017 10.08.2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna"
88. ZPGN.0050.88.2017 10.08.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działka o nr ew. 7/17
89. F.0050.89.2017 11.08.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno 
90. Or.0050.90.2017 11.08.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą 
91. IZF.0050.91.2017 14.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno"  
92. IZF.0050.92.2017 14.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Budowę punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy"; "Budowę punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579"; "Budowę punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów"   
93. Or.0050.93.2017 16.08.2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń  
94. Or.0050.94.2017 16.08.2017 w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania decyzji a także do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 
95. Or.0050.95.2017 16.08.2017 w sprawach udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowań 
96.      
97. F.0050.97.2017 29.08.2017

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

Zarządzenie nr 97 i załącznik nr 1   

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2 i 1.2a

Załącznik 1.3 1.4 1.5

Załącznik 1.6

Załącznik 1.7 1.8 1.9

Załącznik 1.10 część I    część II

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1 2.2

Załącznik 3 

98. Or.0050.98.2017 01.09.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
99. Or.0050.99.2017 01.09.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie
100. Or.0050.100.2017 01.09.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie 
101. OK.0050.101.2017 01.09.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 
102. F.0050.102.2017 01.09.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego 
103. F.0050.103.2017 01.09.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok 
104. F.0050.104.2017 07.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
105. F.0050.105.2017 07.09.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
106. F.0050.106.2017 07.09.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 września 2017 roku 
107. IZF.0050.107.2017 08.09.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego zadania "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie - II etap", odcinek od ulicy Środkowej do ulicy Leśnej 
108. IZF.0050.108.2017 14.09.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: I część -"Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie"; II część - "Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie"; III część - "Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21.18)"; IV część - "Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce"; V część - "Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce"  
109. IZF.0050.109.2017 14.09.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na I część - "Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy"; II część -"Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579"; III część -"Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów - I etap ul. Cisowa"
110. Or.0050.110.2017 18.09.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
111. IZF.0050.111.2017 19.09.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Przebudowa ulicy Fabrycznej, na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" 
112. Or.0050.112.2017 25.09.2017 w sprawie powołania komisji w celu dokonania weryfikacji obiektów zamieszkania zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Leszno w zakresie dotyczącym sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych znajdujących się w tych obiektach  
113. F.0050.113.2017 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
114. F.0050.114.2017 29.09.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
115. F.0050.115.2017 29.09.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 113/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 września 2017 roku oraz dokonywania zmian w planie finansowym wydatków  
116. IZF.0050.116.2017 02.10.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku"
117. Or.0050.117.2017 02.10.2017 w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie, upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
118. Or.0050.118.2017 02.10.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach  
119. F.0050.119.2017 02.10.2017 uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Leszno
120. F.0050.120.2017 04.10.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 roku
121. INiOC.0050.121.2017 04.10.2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
122. F.0050.122.2017 04.10.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Leszno
123.      
124. F.0050.124.2017 09.10.2017 w sprawie wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2018 rok
125. ZPGN.0050.125.2017 11.10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, gminie Leszno w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działka ew. nr 7/17 o pow. 22378m2
126. IZF.0050.126.2017 12.10.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola"
127. F.0050.127.2017 24.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
128. F.0050.128.2017 24.10.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
129. F.0050.129.2017 24.10.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 127/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 października 2017 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków
130. OR.0050.130.2017 24.10.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
131. OK.0050.131.2017 24.10.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 
132. Or.0050.132.2017 24.10.2017 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej
133. IZF.0050.133.2017 27.10.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej  
134. Or.0050.134.2017 30.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno
135. Or.0050.135.2017 30.10.2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Leszno
136. Or.0050.136.2017 30.10.2017 W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Leszno systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacja (EZD) jako oprogramowania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym
137. Or.0050.137.2017 06.11.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności 
138. Or.0050.138.2017 08.11.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno  załącznik
139. Or.0050.139.2017 10.11.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa
140. F.0050.140.2017 14.11.2017

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

Objaśnienia 

141.    

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 

projekt uchwały,

załącznik nr 1,

załącznik nr 2,

załącznik nr 2a,

załącznik nr 3,

załącznik nr 4,

załącznik nr 5,

załącznik nr 6,

załącznik nr 7,

załącznik nr 8,

uzasadnienie

142. Or.0050.142.2017 14.11.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
143. OK.0050.143.2017 14.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
144. Or.0050.144.2017 20.11.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
145. F.0050.145.2017 20.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie
146. IZF.0050.146.2017 22.11.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 poz. 1579) na: wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno
147. Or.0050.147.2017 27.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą 
148. F.0050.148.2017 29.11.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XL/237/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2017 roku
149. F.0050.149.2017 30.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy
150. F.0050.150.2017 30.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 
151. F.0050.151.2017 30.11.2017 w sprawie dostosowani planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 149/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 listopada 2017 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
152. IZF.0050.152.2017 01.12.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa wodociągu we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)"
153. IZF.0050.153.2017 01.12.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce"
154. IZF.0050.154.2017 01.12.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce"
155. Or.0050.155.2017 01.12.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
156. Or.0050.156.2017 04.12.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie
157. F.0050.157.2017 05.12.2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
158. IZF.0050.158.2017 06.12.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno
159. IZF.0050.159.2017 06.12.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno 
160. IZF.0050.160.2017 08.12.2017 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie"
161. F.0050.161.2017 08.12.2017 w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018
162. Or.0050.162.2017 11.12.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno
163. F.0050.163.2017 11.12.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy w Lesznie do Uchwały Nr XLI/241/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 11 grudnia 2017 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
164. Or.0050.164.2017 12.12.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
165. Or.0050.165.2017 12.12.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
166. Or.0050.166.2017 12.12.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
167. Or.0050.167.2017 15.12.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/2017 z dnia 17 marca 2017 r. oraz Zarządzeniu Nr 134/2017 z dnia 30 października 2017 r.
168. Or.0050.168.2017 20.12.2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy Leszno przy ul. Aleja Wojska Polskiego 21, załącznik - instrukcja, plan, parter, I piętro
169. F.0050.169.2017 21.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
170. F.0050.170.2017 21.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok 
171. F.0050.171.2017 21.12.2017 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 169/2017 Wójta Gminy Leszno z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków
172. F.0050.172.2017 22.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
173. F.0050.173.2017 22.12.2017 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2017-01-05 10:10:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2018-03-13 10:25:40)

 
 
liczba odwiedzin: 4573715

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X