☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno – Podzaborówek we wsi Leszno” obejmującego teren pomiędzy granicą Kampinoskiego Parku Narodowego, zachodnią granicą wsi Leszno i osią ul. Warszawskiej.

Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 19.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 9:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 09.11.2020 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 18:00.

UWAGA!

Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze, podczas  dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien mieć  zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Urzędu oraz przy wejściu do sali konferencyjnej).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej www.gminaleszno.pl

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2020 r..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 „ustawy” - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: 25.11.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Leszno. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leszno w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05?084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zpgn@gminaleszno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

RODO-klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.leszno.bipgminy.pl/public/ .

                                                                                                           Wójt Gminy Leszno

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Grzelak
(2020-10-06 08:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2020-10-06 08:22:04)
 
 
liczba odwiedzin: 4573615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X