☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Leszno z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 9 października 2020 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr XXX/157/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno.

Opracowaniem objęty jest cały obszar gminy Leszno.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno.

 

Dokumentacja sprawy wyłożona będzie do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zpgn@gminaleszno.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

 

Wójt Gminy Leszno

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Grzelak
(2020-10-06 08:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2020-10-06 08:14:44)
 
 
liczba odwiedzin: 4573614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X