☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2009 rok

Lp. Nr Data Treść
1 Or - 151/1/2009 05.01.2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
2 Or 0151/2/2009 06.01.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej
3 Or 0151/3/2009 06.01.2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
4 Or-0151/4/2009 14.01.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady i Komisji
5. ZP-0151/4A/2009 26.01.2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetaru nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na naprawę ulic i dróg gruntowych na terenie Gminy Leszno.

6 Or-0151/5/2009 02.02.2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w części dotyczącej składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
7 Or-0151/6/2009 02.02.2009 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania upłynął
8 Or-0151/7/2009 03.02.2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej 
9 Or-0151/8/2009 11.02.2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu 
10 Or-0151/9/2009 12.02.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
11 Or-0151/10/2009 12.02.2009 w sprawie wyznaczenia osoby do załatwiania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
12 Or-0151/11/2009 12.02.2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania słuzby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzedzie Gminy Leszno

Załączniki do zarządzenia

13 F-0151/12/2009 25.02.2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
14 Or-0151/13/09 25.02.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
15 I-0151/14/2009 03.03.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego Przebudowy budynku OSP w Zaborowie 
16 ZP-0151/15/2009 05.03.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie 
17 Or-0151/16/2009 10.03.2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno

załącznik do zarządzenia

18 Or-0151/17/2009 10.03.2009 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w lesznie w części dotyczącej czasu pracy 
19 F-0151/18/2009 10.03.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
20 Or-0151/19/2009 10.03.2009 w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania wezwań do kwalifikacji wojskowej
21 ZP-0151/20/2009 17.03.2009 w sprawie  powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na ubezpieczenie Gminy Leszno
22 F-0151/21/2009 20.03.2009

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.

Załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy za 2008r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetu gminy za 2008r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2008r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Zaborowie w 2008r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Łubcu w 2008r.

 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Lesznie w 2008r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Czarnowie w 2008r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w 2008r.  

23 F-0151/22/2009 31.03.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
24. Or-0151/23/2009 23.04.2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie
25. Or-0151/24/2009 23.04.2009 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie
26. ZP-0151/25/2009 04.05.2009 sprawie  powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
27.  Or-0151/26/2009  11.05.2009  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej
28.  Or- 0151/27/2009  12.05.2009  w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
29. Or-0151/28/2009 14.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
30. ZP-0151/29/2009 18.05.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na poprawę gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579 
31. Or-0151/30/2009 21.05.2009 w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie
32. Or-0151/31/2009 25.05.2009 w sprawie dostarczenia materiałów wyborczych do siedzib  obwodowych komisji wyborczych
33. F-0151/32/2009 27.05.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
34. Or-0151/33/2009 04.06.2009 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
35. F-0151/34/2009 05.06.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy 

36. ZP - 0151/35/2009 05.06.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno etap I
37. Or - 0151/36/2009 05.06.2009 w sprawie wprowadzenia trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Leszno oraz na stanowiska kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Leszno
38. Or - 0151/37/2009 05.06.2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Leszno Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowychzałącznik nr 1,  załącznik nr 2
39.  Or-0151/38/2009  05.06.2009  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno część I     część II
40.  Or- 0151/39/2009  05.06.2009  w sprawie wprowadznia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy LesznoZałącznik nr 1;  Załącznik nr 2 i 3Załącznik nr 4;  Załącznik nr 5
41. ZP-0151/40/2009 30.06.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na modernizację wielofunkcyjnego budynku na potzreby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola
42. F-0151/41/2009 30.06.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
43. Or-0151/42/2009 30.06.2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
44. Or-0151/43/2009 09.07.2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
45. I-0151/44/2009 09.07.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy Przedszkola w Zaborowie
46. Or - 0151/45/2009 10.07.2009 w sprawie pełnomocnictwa dla Zastępcy Wójta Gminy Leszno
47. Or - 0151/46/2009 10.07.2009 w sprawie pełnomocnictwa dla Zastępcy Skarbnika Gminy - Księgowy ds. budżetu
48. Or - 0151/47/2009 10.07.2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokonywania w nich wpisów
49. Or  0151/48/2009 28.07.2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
50. Or - 0151/49/2009 29.07.2009 w sprawie wprowadzenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Leszno za 15 sierpnia 2009r. (sobota)
51. Or - 0151/50/2009 03.08.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
52. Or- 0151/51/2009 10.08.2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu 
53. F - 0151/52/2009 10.08.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy 
54. ZP - 0151/53/2009 11.08.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długotermniowego kredytu
55. ZP - 0151/54/2009 25.08.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na zakup wozu bojowego dla OSP Czarnów
56. Zp - 0151/55/2009 25.08.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na dostawę oleju opałowego EKOTERM plus
57. F - 0151/56/2009 26.08.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
58. F - 0151/57/2009 27.08.2009

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009r.

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy za I pólrocze 2009r.

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009r. część I  część II    część III    część IV

Informacja o wykonaniu inwestycji i remontów w I półroczu 2009r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Czarnowie w I półroczu 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2009 roku

 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2009 roku

 

59. Or - 0151/58/09 31.08.2009 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie
60. Or - 0151/59/2009 07.09.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie
61. I - 0151/60/2009 07.09.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego przebudowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie 
62. ZP - 0151/61/2009 11.09.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na dostawę oleju opałowego Ekoterm plus.
63. GN - 0151/62/2009 15.09.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno 
64. Or - 0151/63/2009 17.09.2009 w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1180 z dnia 4 września 2009r.) 
65.   25.09.2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Leszno
66. Or - 0151/65/2009 25.09.2009 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2009 rok
67. F - 0151/66/2009 25.09.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy 
68. GN - 0151/67/2009 06.10.2009 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Lesznie przy ulicy Sochaczewskiej nr 49, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
69. Or - 0151/68/2009 12.10.2009 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
70. I - 0151/69/2009 16.10.2009 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie
71. ZP - 0151/70/2009 19.10.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości, w sezonie zimowym 2009/2010 
72. ZP - 0151/71/2009 27.10.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno etap II
73. F - 0151/72/2009 28.10.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
74. GN - 0151/73/2009 05.11.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29 o pow. 54,81 m2 położonego w lesznie przy ulicy Sochaczewskiej 49 oraz udziału w nieruchomości wspólnej 
75. ZP - 0151/74/2009 06.11.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu 
76. F - 0151/75/2009 13.11.2009

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie nr 75/2009 i projekt uchwały budżetowej na 2010r.

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 2a - wydatki bieżące

Załącznik nr 2b - wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik nr 6 - dotacje podmiotowe

Załącznik nr 7 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.

Załącznik nr 8 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik nr 9 - plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 10  - Wydatki na 2010 rok obejmujace zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 11 - zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Załącznik nr 12 - wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjete wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 13 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 14 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajace zwrotowi

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne 

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Leszno na 2010 rok 

Przewidywane wykonanie dochodów z gospodarki mieniem komunalnym gminy za 2009 rok oraz projekt dochodów budżetu na 2010 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.10.2009r.

     

77.  Or - 0151/76/2009  16.11.2009  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
78. Or - 0151/77/2009 19.11.2009 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009r. dla pracowników Urzędu Gminy Leszno
79. Or- ZP-0151/78/2009 23.11.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Leszno 
80.   30.11.2009 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
81. F-0151/80/2009 30.11.2009 w sprawie zmian w budżecie gminyzałącznik nr 1 
82. ZP - 0151/81/2009 04.12.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Leszno 
83 F- 0151/82/2009 16.12.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy,  załącznik nr 1 
84  0151/83/2009  21.12.2009  w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
85 ZP - 0151/84/2009 21.12.2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na budowę wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki 
 86    28.12.2009  w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy Leszno Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
87 F-0151/86/2009 30.12.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
88 F-0151/87/2009 31.12.2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
89. Gn-0151/89/2009 31.12.2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych - gruntów Gminy Leszno

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2009-05-07 13:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2012-02-28 11:38:22)

 
 
liczba odwiedzin: 4573707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X