☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018 rok

Lp. Nr Data Treść
1 Or.0050.1.2018 05.01.2018 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Leszno
2 IZF.0050.2.2018 08.01.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.
3 F.0050.3.2018 08.01.2018 w sprawie: przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018
4 Or.0050.4.2018 16.01.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 16.01.2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 16.01.2018 r.

5 Or.0050.5.2018 16.01.2018 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
6 Or.0050.6.2018 18.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr
7 F.0050.7.2018 18.01.2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
8 IZF.0050.8.2018 22.01.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na "Przebudowę targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie".
9 IZF.0050.9.2018 24.01.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Budowę wodociągów: "I część - "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś"; II część - "Budowa odcinka sieci wodociągowej w działce o nr ew. 26/2 i 200 we wsi Powązki"; III część - "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Wyględach".
10 OK.0050.10.2018 29.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019
11 OK.0050.11.2018 29.01.2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postanowienia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Leszno na rok szkolny 2018/2019
12 Or.0050.12.2018 29.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
13 Or.0050.13.2018 29.01.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy Leszno przy ul. Aleja Wojska Polskiego 21
14 F.0050.14.2018 30.01.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
15 F.0050.15.2018 30.01.2018 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
16 F.0050.16.2018 30.01.2018 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków.
17 Or.0050.17.2018 31.01.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert w Konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
18 Or.0050.18.2018 31.01.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji ds. Nagród i Stypendiów Sportowych
19 IZF.0050.19.2018 31.01.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) na naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.
20 Or.0050.20.2018 01.02.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie
21 Or.0050.21.2018 06.02.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnika ds. gospodarki mieszkaniowej
22 F.0050.22.2018 06.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok
23 Or.0050.23.2018 06.02.2018 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umowy, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodzinę wspierającą.
24 Or.0050.24.2018 09.02.2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2018 roku
25 Or.0050.25.2018 09.02.2018 w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia
26 IZF.0050.26.2018 12.02.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na "Budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku".
27 F.0050.27.2018 16.02.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
28 F.0050.28.2018 16.02.2018 w sprawie dostosowania planu finansowego  Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 lutego 2018 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków.
29 Or.0050.29.2018 19.02.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji
30 F.0050.30.2018 19.02.2018 w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Leszno w 2018 roku.
31 IZF.0050.31.2018 26.02.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na budowę oświetlenia (9 części):
32 IZF.0050.32.2018 26.02.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.
33 F.0050.33.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok.
34 F.0050.34.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok
35 F.0050.35.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok
36 F.0050.36.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok
37 F.0050.37.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2018 rok
38 F.0050.38.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
39 F.0050.39.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
40 F.0050.40.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
41 F.0050.41.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
42 F.0050.42.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
43 F.0050.43.2018 28.02.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
44 IZF.0050.44.2018 01.03.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Przebudowę nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną".
45 Or.0050.45.2018 05.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady i Komisji
46 F.0050.46.2018 05.03.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
47 Or.0050.47.2018 07.03.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą
48 Or.0050.48.2018 07.03.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zwolnionej z odbycia służby przygotowawczej.
49 IZF.0050.49.2018 09.03.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów".
50 Or.0050.50.2018 16.03.2018 w sprawie powołania członka Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Leszno 
51 Or.0050.51.2018 19.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji
52 F.0050.52.2018 21.03.2018 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
53 F.0050.53.2018 21.03.2018 w sprawie dostosowani planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XLV/259/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków 
54 IZF.0050.54.2018 21.03.2018 W sprawie powołania komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Modernizację budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie - etap II".
55 Or.0050.55.2018 23.03.2018 w sprawie powołania komisji spisowej do przekazania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
56 F.0050.56.2018 27.03.2018

W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 56/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 27.03.2018 r. 

Załącznik 1.12 do Zarządzenia nr 56/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 27.03.2018 r.

Załącznik 2 do Zarządzenia nr 56/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 27.03.2018 r.

Załącznik 3 do Zarządzenia nr 56/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 27.03.2018 r.

57 Or.0050.57.2018 27.03.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
58 F.0050.58.2018 30.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy
59 F.0050.59.2018 30.03.2018

W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 58/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 marca 2018 oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków.

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 59/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30.03.2018 r.

60 IZF.0050.60.2018 09.04.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) na: "Budowę wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie".
61 IZF.0050.61.2018 13.04.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja nawierzchni ulicy Wiosennej w Zaborowie II etap odc. od ulicy Środkowej do ulicy Leśnej". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
62 Or.0050.62.2018 16.04.2018 W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno.
63 F.0050.63.2018 16.04.2018 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno.
64 Or.0050.64.2018 16.04.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno.
65 IZF.0050.65.2018 17.04.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie".
66 Or.0050.66.2018 24.04.2018 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Leszno w 2018 r. w zamian za odpracowanie.
67 F.0050.67.2018 25.04.2018

W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

68 F.0050.68.2018 26.04.2018

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

69 F.0050.69.2018 26.04.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
70 F.0050.70.2018 26.04.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.
71 IZF.0050.71.2018 30.04.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Modernizację budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie - etap II".
72 Or.0050.72.2018 30.04.2018

W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno.

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 72/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30.04.2018 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 72/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30.04.2018 r.

73 F.0050.73.2018 17.05.2018 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno.
74 Or.0050.74.2018 18.05.2018 W sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia.
75 Or.0050.75.2018 23.05.2018 W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
76 Or.0050.76.2018 23.05.2018 W sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych.
77 Or.0050.77.2018 23.05.2018 W sprawie wprowadzenie Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych w Urzędzie Gminy Leszno.
78 Or.0050.78.2018 23.05.2018 W sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Leszno.
79 IZF.0050.79.2018 23.05.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadania: I część - "Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki", II - część - "Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste".
80 F.0050.80.2018 23.05.2018 W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2017 rok.
81 OK.0050.81.2018 24.05.2018 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie.
82 F.0050.82.2018 24.05.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XLVII/280/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
83 Or.0050.83.2018 24.05.2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób, które ukończyły służbę przygotowawczą.
84 IZF.0050.84.2018 30.05.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów".
85 IZF.0050.85.2018 30.05.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Modernizację kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie".
86 IZF.0050.86.2018 30.05.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na: "Przebudowę ulicy Sosnowej w Lesznie".
87 IZF.0050.87.2018 04.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w działce o nr ew. 26/2 i 220 we wsi Powązki". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
88 IZF.0050.88.2018 04.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
89 IZF.0050.89.2018 04.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja budynku OSP Gawartowa Wola". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
90 F.0050.90.2018 05.06.2018 W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Leszno.
91 F.0050.91.2018 05.06.2018 W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym.
92 IZF.0050.92.2018 13.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Wyględach". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
93 IZF.0050.93.2018 14.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
94 Or.0050.94.2018 14.06.2018 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych.
95 Or.0050.95.2018 14.06.2018 W sprawie odwołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych.
96 F.0050.96.2018 14.06.2018 W sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie.
97 OK.0050.97.2018 15.06.2018 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie.
98 IZF.0050.98.2018 18.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
99 Or.0050.99.2018 18.06.2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą.
100 ZPGN.0050.100.2018 18.06.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR.
101 IZF.0050.101.2018 21.06.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie".
102 Or.0050.102.2018 21.06.2018 W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Leszno.
103 Or.0050.103.2018 27.06.2018 W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start".
104 Or.0050.104.2018 27.06.2018 W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start".
105 Or.0050.105.2018 27.06.2018 W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o których mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start".
106 F.0050.106.2018 28.06.2018 W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2017 rok.
107 IZF.0050.107.2018 28.06.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32".
108 OK.0050.108.2018 29.06.2018 W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie.
109 F.0050.109.2018 29.06.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
110 F.0050.110.2018 29.06.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
111 F.0050.111.2018 29.06.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
112 F.0050.112.2018 29.06.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Leszno i Zarządzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2018 roku.
113 Or.0050.113.2018 29.06.2018 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10A/2003 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 lutego 2003 r., Zarządzenia Nr 10B/2003 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 lutego 2003 r. oraz Zarządzenia Nr 10D/2003 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 lutego 2003 r.
114 Or.0050.114.2018 29.06.2018 W sprawie wyznaczenia osoby do załatwiania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
115 Or.0050.115.2018 02.07.2018 W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
116 Or.0050.116.2018 02.07.2018 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 45/2009 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 lipca 2009 r.
117 OK.0050.117.2018 03.07.2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
118 IZF.0050.118.2018 11.07.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy".
119 IZF.0050.119.2018 11.07.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie:"Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie".
120 Or.0050.120.2018 11.07.2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zwolnionej z odbycia służby przygotowawczej.
121 IZF.0050.121.2018 16.07.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku". Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
122 ZPGN.0050.122.2018 17.07.2018 W sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22. 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32.
123 F.0050.123.2018 18.07.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
124 F.0050.124.2018 18.07.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
125 F.0050.125.2018 18.07.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 lipca 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
126 INiOC.0050.126.2018 19.07.2018 W sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Wójta Gminy Leszno.
127 Or.0050.127.2018 19.07.2018 Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Leszno zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno.
128 Or.0050.128.2018 30.07.2018 W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lesznie.
129 Or.0050.129.2018 30.07.2018 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Leszno.
130 IZF.0050.130.2018 02.08.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na Budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach.
131 Or.0050.131.2018 06.08.2018 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 128/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 lipca 2018 r.
132 Or.0050.132.2018 07.08.2018 W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lesznie.
133 F.0050.133.2018 13.08.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr LI/291/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10 sierpnia 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
134 Or.0050.134.2018 13.08.2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie. 
135 F.0050.135.2018 16.08.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
136 F.0050.136.2018 16.08.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
137 F.0050.137.2018 16.08.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 135/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 16 sierpnia 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
138 IZF.0050.138.2018 16.08.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno".
139 OK.0050.139.2018 16.08.2018 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
140 IZF.0050.140.2018 17.08.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste".
141 IZF.0050.141.2018 17.08.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki".
142 IZF.0050.142.2018 20.08.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Widokowej w Lesznie".
143 IZF.0050.143.2018 21.08.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy".
144 GK.0050.144.2018 21.08.2018 W sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania "Biletu metropolitalnego".
145 ZPGN.0050.145.2018 22.08.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR.
146 Or.0050.146.2018 24.08.2018 W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
147 Or.0050.147.2018 24.08.2018 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2012 r.
148 IZF.0050.148.2018 27.08.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Remont budynku OSP Leszno".
149 OK.0050.149.2018 28.08.2018 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie. 
150 F.0050.150.2018 29.08.2018

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Załączniki do Zarządzenia nr 150/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 29.08.2018 r.

151 IZF.0050.151.2018 29.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
152 IZF.0050.152.2018 29.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie: I część - "Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie"; II część - "Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków"
153 F.0050.153.2018 31.08.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
154 F.0050.154.2018 31.08.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
155 F.0050.155.2018 31.08.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 153/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
156 Or.0050.156.2018 11.09.2018 W sprawie powołania koordynatorów gminnych ds. obsługi informatycznej na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, oraz wyboru wójta, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku.
157 IZF.0050.157.2018 12.09.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie".
158 IZF.0050.158.2018 17.09.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "instalacja komina do kaskady kotłów 180 kW wraz z wymianą jednego kotła grzewczego do zadania "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie."
159 Oś.0050.159.2018 18.09.2018 W sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Leszno, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych oraz sprzętu.
160 F.0050.160.2018 18.09.2018 W sprawie terminu składania wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Leszno.
161 Or.0050.161.2018 21.09.2018 W sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku.
162 OK.0050.162.2018 24.09.2018 W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna".
163 Or.0050.163.2018 24.09.2018 W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokonywania w nich wpisów.
164 ZPGN.0050.164.2018 24.09.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno, oznaczona jako działka ew. nr 429/12 o pow. 72 m².
165 Or.0050.165.2018 24.09.2018 W sprawie powołania Komisji Kasacyjnej.
166 F.0050.166.2018 27.09.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr LII/292/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
167 F.0050.167.2018 28.09.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
168 F.0050.168.2018 28.09.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
169 F.0050.169.2018 28.09.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 167/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 września 2018 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
170 IZF.0050.170.2018 01.10.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie." Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
171 IZF.0050.171.2018 01.10.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania obioru końcowego zadania "Modernizacja budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie - etap II" Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
172 IZF.0050.172.2018 15.10.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie", Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
173 OC.0050.173.2018 16.10.2018 W sprawie przekazania wyposażenia i urządzeń ratowniczych na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
174 IZF.0050.174.2018 16.10.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru  końcowego zadania "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie" Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
175 F.0050.175.2018 17.10.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
176 F.0050.176.2018 17.10.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
177 F.0050.177.2018 17.10.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały LIII/299/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2018 r. i Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 października 2018 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.
178 IZF.0050.178.2018 17.10.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie" Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
179 IZF.0050.179.2018 19.10.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie pn.: zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania  i zwalczania śliskości zimowej.
180 Or.0050.180.2018 23.10.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"  projekt Programu    formularz uwag
181 Or.0050.181.2018 23.10.2018 W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
182 F.0050.182.2018 31.10.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
183 F.0050.183.2018 31.10.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 182/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 października 2018 roku.
184 IZF.0050.184.2018 05.11.2018 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.: usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno.
185 IZF.0050.185.2018 05.11.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Remont budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie" Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
186 IZF.0050.186.2018 05.11.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach".
187 IZF.0050.187.2018 07.11.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną" Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
188 F.0050.188.2018 14.11.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały LIV/302/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 r.
189 F.0050.189.2018 14.11.2018

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2016.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Objaśnienie.

190 F.0050.190.2018 14.11.2018

W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2019.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2a.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8.

Uzasadnienie.

192 Or.0050.192.2018 22.11.2018 w sprawie warunków rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku gminnym "Mój rynek" w Lesznie oraz wysokości opłaty za rezerwacje stanowiska handlowego
193 Or.0050.193.2018 22.11.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno   załącznik
194 F.0050.194.2018 23.11.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
195 F.0050.195.2018 23.11.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
196 F.0050.196.2018 23.11.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 194/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 23 listopada 2018 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków.
197 F.0050.197.2018 30.11.2018 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych do jej przeprowadzenia.
198 IZF.0050.198.2018 04.12.2018 W sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie" na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
199 F.0050.199.2018 05.12.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.
200 F.0050.200.2018 12.12.2018 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
201 F.0050.201.2018 12.12.2018 W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
202 F.0050.202.2018 12.12.2018 W sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 200/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków.
202A Or.0050.202A.2018 17.12.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno    załącznik
203 Or.0050.203.2018 17.12.2018 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Leszno.
204 Or.0050.204.2018 17.12.2018 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady i Komisji.
205 F.0050.205.2018 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy
206 F.0050.206.2018 31.12.2018 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
207 F.0050.207.2018 31.12.2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 205/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dokonania zmian w planie finansowym wydatków
208 Or.0050.208.2018 31.12.2018 W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2005 Wójta Gminy Leszno z dnia 27 stycznia 2005 r.
209 F.0050.209.2018 31.12.2018 w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Justyna Grzelak
(2018-03-21 08:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2020-07-24 13:16:25)

 
 
liczba odwiedzin: 4573716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X