☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2016 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Leszno 2016 rok

 

Lp. Nr Data Treść
1. IZF.0050.1.2016 11.01.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na " naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej"
2. ZPGN.0050.2.2016 12.01.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
3. ZPGN.0050.3.2016 21.01.2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej
4. Or.0050.4.2016 21.01.2016 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Świetlicy w Zaborowie
5. OKS.0050.5.2016 21.01.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2016 roku, zał.1, zał.2
6. F.0050.6.2016 27.01.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 2 stycznia 2016r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
7. IZF.0050.7.2016 27.01.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę budynku OSP w Łubcu"
8. F.0050.8.2016 29.01.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
9. F.0050.9.2016 29.01.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 stycznia 2016 roku.
10. F.0050.10.2016 29.01.2016

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

11. F.0050.11.2016 29.01.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022
12. OKS.0050.12.2016 29.01.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017, zał.1
13. OKS.0050.13.2016 29.01.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, zał.1
14. IZF.0050.14.2016 05.02.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
15. Or.0050.15.2016 10.02.2016 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie. załącznik
16. Or.0050.16.2016 15.02.2016 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w Świetlicy w Zaborowie.
17. F.0050.17.2016 16.02.2016 w sprawie: zasad przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników w Urzędzie Gminy Leszno, zał 1
18. F.0050.18.2016 16.02.2016 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
19. OKS.0050.19.2016 17.02.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert zgłoszonych w Konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
20. Or.0050.20.2016 18.02.2016 w sprawie przekazania w użytkowanie Bibliotece Publicznej Gminy Leszno, Filia Biblioteki w Czarnowie oraz Świetlicy w Czarnowie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Leszno znajdującym się na działce nr 35/5 w Czarnowie. 
21. Or.0050.21.2016 18.02.2016 w sprawie upoważnienia do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja na podstawie zawartego Porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja Nr 3/2015/PAI
22. Or.0050.22.2016 18.02.2016 w sprawie: wyznaczenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
23. Or.0050.23.2016 18.02.2016 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania  decyzji administracyjnych.
24. OKS.0050.24.2016 23.02.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2016 roku
25. F.0050.25.2016 29.02.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. zał. 1, zał. 2, zał. 3
26. F.0050.26.2016 29.02.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok. zał.1, zał. 2
27. F.0050.27.2016 29.02.2016 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 25/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 lutego 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał. 1, zał. 2
28. IZF.0050.28.2016 08.03.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Lesznie.
29. F.0050.29.2016 08.03.2016 w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
30. IZF.0050.30.2016 14.03.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na "budowę punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów" , "budowę punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka", "budowę punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku".
31. Or.0050.31.2016 14.03.2016 w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej. zał.
32. ZPGN.0050.32.2016 22.03.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
33. IZF.0050.33.2016 22.03.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na "Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy"
34. IZF.0050.34.2016 23.03.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli.
35. Or.0050.35.2016 23.03.2016 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
36. Or.0050.36.2016 29.03.2016 w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także wydawania w tych sprawach decyzji.
37. Or.0050.37.2016 29.03.2016 w sprawie :udzielenia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
38. Or.0050.38.2016 29.03.2016 w sprawie : udzielenia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
39. F.0050.39.2016 30.03.2016 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.  zał.1.1 - zał.1.11, zał. 1.12, zał. 2, zał. 3
40. F.0050.40.2016 31.03.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzedu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. załączniki
41. IZF.0050.41.2016 05.04.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku.
42. IZF.0050.42.2016 11.04.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania p.n. "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie"
43. F.0050.43.2016 11.04.2016 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
44. F.0050.44.2016 11.04.2016 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
45. F.0050.45.2016 11.04.2016 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
46. F.0050.46.2016 11.04.2016 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
47. F.0050.47.2016 11.04.2016 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
48. Or.0050.48.2016 12.04.2016 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Świetlicy w Zaborowie.
49. IZF.0050.49.2016 14.04.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie  /Etap II - droga gminna dz. nr ew. 948/"
50. F.0050.50.2016 19.04.2016 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022, zał.
51. GK.0050.51.2016 20.04.2016 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Leszno urządzeń wodociągowych lub/i urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. zał
52. F.0050.52.2016 20.04.2016 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r., zał.
53. F.0050.53.2016 20.04.2016 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2016 roku., załaczniki
54. F.0050.54.2016 20.04.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok., załączniki
55. Or.0050.55.2016 25.04.2016 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia lokali wyborczych pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Leszno.
56. F.0050.56.2016 29.04.2016 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r, załączniki
57. F.0050.57.2016 29.04.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok, załączniki
58. F.0050.58.2016 29.04.2016 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał. 1, 2
59. Or.0050.59.2016 05.05.2016 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Zaborowie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów.
60. F.0050.60.2016 12.05.2016 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 r. załączniki
61. F.0050.61.2016 12.05.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok. załączniki
62. F.0050.62.2016 12.05.2016 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 maja 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. załączniki
63. IZF.0050.63.2016 12.05.2016 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto
64. IZF.0050.64.2016 12.05.2016 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej.
65. F.0050.65.2016 24.05.2016 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2015 rok. zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4
66. F.0050.66.2016 25.05.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały XXII/129/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2016 roku.
67. F. 0050.67.2016 27.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. zał. 
68. F.0050.68.2016 27.05.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
69. F.0050.69.2016 27.05.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 27 maja 2016 roku oraz z zmian w planie finansowym wydatków 
70. F.0050.70.2016 30.05.2016 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 212/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zasad przekazywania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leszno dla samorządowych instytucji kultury
71. Or.0050.71.2016 01.06.2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016-2026
72. IZF.0050.72.2016 13.06.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót dodatkowych przy realizacji umowy nr 57/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dotyczącej wykonania zadania "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie"
73. IZF.0050.73.2016 14.06.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie - etap II droga gminna dz. nr ewid. 948
74. Or.0050.74.2016 16.06.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi Rady i Komisji w Urzędzie Gminy Leszno
75 F.0050.75.2016 22.06.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 roku
76 IZF.0050.76.2016 24.06.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji III etapu umowy nr 57/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dotyczącej wykonania zadania "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie"
77. F.0050.77.2016 27.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2015 rok 
78. IZF.0050.78.2016 29.06.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie"
79. F.0050.79.2016 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
80. F.0050.80.2016 30.06.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
81. F.0050.81.2016 30.06.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2016 roku
82. IZF.0050.82.2016 01.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Modernizację odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie"
83. IZF.0050.83.2016 01.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Budowę wodociągu w ul. Ustronnej w Zaborowie"
84. F.0050.84.2016 11.07.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy
85. F.0050.85.2016 11.07.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
86. F.0050.86.2016 11.07.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 11 lipca 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
87. OKS.0050.87.2016 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
88. OR.0050.88.2016 12.07.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej
89. IZF.0050.89.2016 15.07.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego robót budowlanych przy realizacji zadania "Przebudowa ulicy Topolowej w Grądach"
90. ZPGN.0050.90.2016 19.07.2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działka o nr ew. 7/17   
91. IZF.0050.91.2016 26.07.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji umowy nr 40/2016 z dnia 7 marca 2016 roku dotyczącej wykonania zadania "Remont budynku OSP w Łubcu"
92. OKS.0050.92.2016 27.07.2016 w sprawie ustalenia terminu składani wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" 
93. Or.0050.93.2016 27.07.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze -ds. rachuby płac jednostek podległych
94. Or.0050.94.2016 03.08.2016 w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego
95. F.0050.95.2016 03.08.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 3 sierpnia 2016 roku
96. Or.0050.96.2016 05.08.2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

97 Or.0050.97.2016 05.08.2016 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilkowa Wieś
98. IZF.0050.98.2016 05.08.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8(Dz.u. z 2015r. poz. 2164) na Modernizację odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie, Modernizację odcinka drogi Czarnów-Szadkówek 
99. IZF.0050.99.2016 22.08.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8(Dz.u. z 2015r. poz. 2164) na Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
100. Or.0050.100.2016 23.08.2016 w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia
101. F.0050.101.2016 26.08.2016

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załączniki 1-1.1

Załącznik 1.2

Załączniki 1.2 a - 1.5

Załączniki 1.6 - 1.8

Załącznik 1.9 część I     część II

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Leszno w latach 2016-2022 - załączniki nr 2 - 2.2

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji kultury za I półrocze 2016r. - załącznik nr 3 

102. F.0050.102.2016 30.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
103. F.0050.103.2016 30.08.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok 
104. F.0050.104.2016 30.08.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
105. IZF.0050.105.2016 30.08.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w ul. Ustronnej w miejscowości Zaborówek
106. IZF.0050.106.2016 05.09.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Budowę wodociągów na terenie Gminy Leszno, w tym:"Budowa wodociągów we wsi Wyględy (dwa wodociągi)", "Budowa wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku", "Budowa wodociągu we wsi Leszno", "Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia", "Budowa wodociągu we wsi Wólka (dwa wodociągi)
107. Or.0050.107.2016 06.09.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami
108. IZF.0050.108.2016 12.09.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Modernizację nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie
109.     w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku
110. F.0050.110.2016 13.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
111. F.0050.111.2016 13.09.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
112 F.0050.112.2016 13.09.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 września 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków 
113. ZPGN.0050.113.2016 19.09.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
114. Or.0050.114.2016 19.09.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi 
115. IZF.0050.115.2016 20.09.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji budynku gminnego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie
116. IZF.0050.116.2016 22.09.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie 
117. F.0050.117.2016 28.09.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do uchwały Nr XX/148/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
118. IZF.0050.118.2016 29.09.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji odcinka drogi Czarnów - Szadkówek
119. F.0050.119.2016 03.10.2016 w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno  
120. Or.0050.120.2016 3.10.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych
121. Or.0050.121.2016 3.10.2016 w sprawie przekazania w użytkowanie Świetlicy w Czarnowie pomieszczeń użytkowych stanowiących drugą kondygnację budynku znajdującego się na działce nr ew. 35/5 w Czarnowie będącego własnością Gminy Leszno 
122. IZF.0050.122.2016 03.10.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Modernizację nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie
123. Or.0050.123.2016 05.10.2016 w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Wilkowa Wieś
124. IZF.0050.124.2016 11.10.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: " Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno"
125. IZF.0050.125.016 17.10.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Modernizację nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie
126. IZF.0050.126.2016 17.10.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej 
127. Or.0050.127.2016 24.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
128. Or.0050.128.2016 25.10.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zwolnionej z odbycia służby przygotowawczej 
129. Or. 0050.129.2016 25.10.2016 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 31 października 2016 r.
130. F.0050.130.2016 26.10.2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Leszno i jej jednostkach budżetowych
131. F.0050.131.2016 26.10.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016 roku
132. F.0050.132.2016 26.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016   
133. F.0050.133.2016 28.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
134. F.0050.134.2016 28.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
135. F.0050.135.2016 28.10.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 133/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 października 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
136. Or.0050.136.2016 07.11.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno , załącznik
137. F.0050.137.2016 10.11.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu |Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 10 listopada 2016 roku 
138. F.0050.138.2016 14.11.2016

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017-2024

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

objaśnienie

139. F.0050.139.2016 14.11.2016

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

projekt uchwały 

załącznik nr 1

załącznik nr 2, nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

uzasadnienie

140. IZF.0050.140.2016 15.11.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.  
141. IZF.0050.141.2016 15.11.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Budowę wodociągów w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów, Budowę wodociągu w ul. Kujawianki we wsi Feliksów, Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola, Budowa wodociągu we wsi Wilków, Budowa wodociągu we wsi Wyględy - budowa wodociągu w działkach 192/7, 192/10 we wsi Wyględy
142. IZF.0050.142.2016 15.11.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Budowy wodociągu we wsi Wyględy - wodociąg w ul. Gwiaździstej oraz "Budowy wodociągu we wsi Wólka" - wodociąg w ul. Irysowej 
143. F.0050.143.2016 16.11.2016 w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
144. F.0050.144.2016 16.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
145. F.0050.145.2016 16.11.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 143/2016 Wójta gminy Leszno z dnia 16 listopada 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
146. IZF.0050.146.2016 18.11.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. \ 2015 r. poz. 2164) na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie
147. IZF.0050.147.2016 22.11.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Budowy wodociągu we wsi Wyględy" - wodociąg w dz. 83/1 oraz "Budowy wodociągu we wsi Wąsy Kolonia"
148. Or.0050.148.2016 25.11.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych
149. IZF.0050.149.2016 28.11.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
150. F.0050.150.2016 29.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok 
151. F.0050.151.2016 29.11.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do uchwały Nr XXVIII/163/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2016 roku
152. IZF.0050.152.2016 30.11.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "budowy wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku", "budowy wodociągu we wsi Leszno" oraz "Budowy wodociągu we wsi Wólka" 
153. IZF.0050.153.2016 30.11.2016 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Modernizacji nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie
154. F.0050.154.2016 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
155. F.0050.155.2016 30.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok 
156. F.0050.156.2016 30.11.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 154/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 listopada 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
157. Or.0050.157.2016 05.12.2016 w sprawie zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 20/2016 Wójta gminy Leszno z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Bibliotece Publicznej Gminy Leszno, Filia Biblioteki w Czarnowie oraz Świetlicy w Czarnowie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Leszno znajdującym się na działce nr 35/5 w Czarnowie
158. Or. 0050.158.2016 05.12.2016

w sprawie zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 121/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 03 października 2016 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Świetlicy w Czarnowie pomieszczeń użytkowych stanowiących drugą kondygnację budynku znajdującego się na działce nr ew. 35/5 w Czarnowie będącego własnością Gminy Leszno

159. F.0050.159.2016 05.12.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022
160. Or.0050.160.2016 05.12.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych
161. .0050.161.2016 06.12.2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
162. Or.0050.162.2016 07.12.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla osób, które ukończyły służbę przygotowawczą
163. F.0050.163.2016 12.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
164. F.0050.164.2016 12.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok 
165. F.0050.165.2016 12.12.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków 
166. F.0050.166.2016 14.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr 224/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2015 r.
167. Or.0050.167.2016 15.12.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno
168. IZF.0050.168.2016 19.12.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku
169. IZF.0050.169.2016 19.12.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno
170. OR.0050.170.2016 19.12.2016 w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji ds. Nagród i Stypendiów Sportowych
171. F.0050.171.2016 28.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok 
172. F.0050.172.2016 28.12.2016 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXIX/171/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków
173. F.0050.173.2016 30.12.2016

w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

174. OR.0050.174.2016 30.12.2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia ustawy "Za życiem."
175. F.0050.175.2016 30.12.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego w Lesznie do zawierania umów w imieniu i na rzecz Gminy Leszno
176. F.0050.176.2016 30.12.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. "Leśnych Skrzatów" w Lesznie do zawierania umów w imieniu i na rzecz Gminy Leszno
177. OR.0050.177.2016 30.12.2016 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych
178. F.0050.178.2016 30.12.2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu gminy na rok 2017
179. F.0050.179.2016 30.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr 224/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Kinga Kowalska
(2016-01-27 13:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2017-03-13 11:19:05)

 
 
liczba odwiedzin: 4573714

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X