☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2014 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Leszno 2014 rok

Lp. Nr Data Treść
1. OKS.0050.01.1014 07.01.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
2. F.0050.2.2014 09.01.2014 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok
3. Or.0050.3.2014 13.01.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku energetycznego
4. F.0050.4.2014 14.01.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020
5. IGK.0050.5.2014 20.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawę ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej
6. OKS.0050.06.2014 20.01.2014 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno
7. F.0050.7.2014 20.01.2014 w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy na 2014 rok
8. F.0050.8.2014 29.01.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
9. F.0050.9.2014 29.01.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2013 rok
10. Or.0050.10.2014 29.01.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno   załącznik
11. OKS.0050.11.2014 29.01.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
12. F.0050.12.2014 29.01.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 stycznia 2014r.
13. Or.0050.13.2014 06.02.2014 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
14. IGK.0050.14.2014 07.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie
15. F.0050.15.2014 07.02.2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Leszno
16. IGK.0050.16.2014 17.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na usługę "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
17. F.0050.17.2014 21.02.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2014-2020    załącznik
18. F.0050.18.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
19. F.0050.19.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
20. F.0050.20.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
21. F.0050.21.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
22. F.0050.22.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
23. F.0050.23.2014 25.02.2014 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
24. F.0050.24.2014 28.02.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
25. F.0050.25.2014 28.02.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 28.02.2014r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
26. F.0050.26.2014 28.02.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
27. IGK.0050.27.2014 06.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na przebudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie
28. IGK.0050.28.2014 06.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
28. IGK.0050.28.2014 06.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
29. F.0050.29.2014 07.03.2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok
30. IGK.0050.30.2014 12.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Modernizację budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów
31. Or.0050.31.2014 12.03.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z "Karty Rodziny 3+" dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.
32. Or.0050.32.2014 12.03.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
33. IGK.0050.33.2014 17.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Modernizację centrum wsi Zaborów
34. F.0050.34.2013 18.03.2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie
35. F.0050.35.2014 27.03.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XLIV/282/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 26 marca 2014r.  załącznik nr 1i2
36. F.0050.36.2014 27.03.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok
37. F.0050.37.2014 28.03.2014 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, zał. nr 1.1, zał. nr 1.2, zał. nr 1.3, zał. nr 1.4, zał. nr 1.5, zał. nr 1.6,  zał. nr 1.7, zał. nr 1.8, zał. nr 1.9, zał. nr 1.10, zał. nr 1.11, zał. nr 1.12, zał. nr 2, zał nr 3.
38. F.0050.38.2014 31.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
39. F.0050.39.2014 31.03.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 38/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 marca 2014r.
40. F.0050.40.2014 31.03.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok
41. Or.0050.41.2014 02.04.2014 w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
42. ZPGN.0050.42.2014 03.04.2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działka o nr ew. 7/17
43. ZPGN.0050.43.2014 04.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
44. Or.0050.44.2014 09.04.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 
45. IGK.0050.45.2014 10.04.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w ul. Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy
46. F.0050.46.2014 10.04.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn."Cross z historią w tle" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
47. F.0050.47.2014 10.04.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn."Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
48. F.0050.48.2014 10.04.2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie
49. IGK.0050.49.2014 15.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Modernizację centrum wsi Zaborów
50. Or.0050.50.2014 22.04.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Leszno na sołectwa, załącznik
51. F.0050.51.2014 22.04.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn."W poszukiwaniu skarbów - cykl warsztatów questingowych " realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
52. F.0050.52.2014 24.04.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno do uchwały Nr XLV/301/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2014r.
53. F.0050.53.2014 28.04.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
54. F.0050.54.2014 28.04.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 kwietnia 2014 roku
55. F.0050.55.2014 28.04.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok
56. Or.0050.56.2014 30.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych dla wykonania zadań do obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 
57. Or.0050.57.2014 30.04.2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych
58. Or.0050.58.2014 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
59. ZPGN.0050.59.2014 06.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Leszno
60. F.0050.60.2014 06.05.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Modernizacja centrum wsi Zaborów" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
61. F.0050.61.2014 06.05.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
62. F.0050.62.2014 06.05.2014 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
63. Or.0050.63.2014 09.05.2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
64. Or.0050.64.2014 09.05.2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
65. Or.0050.65.2014 09.05.2014 w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Czarnowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
66. IGK.0050.66.2014 12.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na rozbudowę i modernizację budynku Przedszkola w Lesznie
67. F.0050.67.2014 14.05.2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie
68. Or.0050.68.2014 14.05.2014 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 
69. Or.0050.69.2014 22.05.2014 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Leszno
70. F.0050.70.2014 23.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
71. F.0050.71.2014 23.05.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 23 maja 2014 roku
72. F.0050.72.2014 23.05.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok
73. IGK.0050.73.2014 27.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na budowę wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie, budowę wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi, budowę wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku
74. IGK.0050.74.2014 27.05.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907) na rozbudowę i modernizację budynku Przedszkola w Lesznie
75. F.0050.75.2014 29.05.2014 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2013 rok
76. F.0050.76.2014 30.05.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 29 maja 2014r, załącznik
77. F.0050.77.2014 30.05.2014 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
78. OKS.0050.78.2014 09.06.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie   załącznik
79. IGK.0050.79.2014 09.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na remont dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.
80. IGK.0050.80.2014 09.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz.907) na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
81. F.0050.81.2014 10.06.2014 w sprawie: częściowego podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2014r., załącznik 1 , załącznik 2, uzasadnienie
82. F.0050.82.2014 10.06.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 81/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 czerwca 2014 roku, załącznik 1 i 2
83. Or-0050.83.2014 16.06.2014 w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do przyznawania Karty
84. Or.0050.84.2014 16.06.2014 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
85. IGK.0050.85.2014 24.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie, budowę wodociągu ul. Chabrowej w Wilkowej  Wsi, budowę wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku
86. F.0050.86.2014 26.06.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XLVIII/316/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków, załącznik 1 i 2
87. F.0050.87.2014 26.06.2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2013 rok
88. F.0050.88.2014 30.06.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r., załącznik 1,2,3, uzasadnienie
89. F.0050.89.2014 30.06.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójt Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2014 roku, załącznik
90. F.0050.90.2014 30.06.2014 w sprawie : zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, załączniki 1, załącznik 2
91. F.0050.91.2014 30.06.2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014-2020, uzasadnienie, załącznik,
92. OKS.0050.92.2014 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
93. IGK.0050.93.2014 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
94. OKS.0050.94.2014 02.07.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
95. F.0050.95.2014 03.07.2014 w sprawie: dofinansowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XLIX/326/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 2 lipca 2014 roku
96. OKS.0050.96.2014 10.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
97. IGK.0050.97.2014 11.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "budowę wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie", "budowę wodociągu w ul.Zacisze w Zaborówku"
98. IGK.0050.98.2014 11.07.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizację odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia"
99. IGK.0050.99.2014 11.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na " Remont trybun na boisku sportowym przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie"
100. OKS.0050.100.2014 14.07.2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, ul.Stołeczna 182
101. Or.0050.101.2014 28.07.2014 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Lesznie -- Zarządzenie nie weszło w życie
102. F.0050.102.2014 30.07.2014 w sprawie: częściowego podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2014 r. załączniki, uzasadnienie
103. F.0050.103.2014 30.07.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 102/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 lipca 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, załączniki
104. F.0050.104.2014 30.07.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, załączniki
105. IGK.0050.105.2014 31.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2013  r. poz. 907) na modernizację kotłowni w OSP w Gawartowej Woli
106. IGK.0050.106.2014 31.07.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) na modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, modernizacje odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia.
107. IGK.0050.107.2014 05.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz .U. z 2013 r. poz.907) na " Remont trybun na boisku sportowym przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie"
108. IGK.0050.108.2014 08.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na "dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno"
109. OKS.0050.109.2014 18.08.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
110. Or.0050.110.2014 19.08.2014 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Walentów
111. ZPGN.0050.111.2014 20.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
112. OKS.0050.112.2014 20.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"
113. IN i OC-0152/113/2014 20.08.2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, załącznik nr 1, załącznik nr 2
114. F.0050.114.2014 27.08.2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zał. 1, zał. 1.1, zał. 1.2, zał. 1.3-1.9,  zał. 1.10, zał. 1.11, zał. 1.12, zał. 2, zał. 2a, zał. 3
115. Or.0050.115.2014 27.08.2014

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zaborowie

116. Or.0050.116.2014 27.08.2014 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
117. IGK.0050.117.2014 29.08.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn."Modernizacja centrum wsi Zaborów"
118. IGK.0050.118.2014 29.08.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego remontu podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie
119. IGK.0050.119.2014 29.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz.907) na "Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizację odcinaka drogi we wsi Wąsy Kolonia"
120. IGK.0050.120.2014 29.08.2014 w sprawie powołania Komisji na nabór nauczycieli na Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach realizacji Projektu pn. " Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
121. Or.0050.121.2014 02.09.2014 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Marianów
122. IGK.0050.122.2014 04.09.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadań pn."Budowa wodociągu w AL.Cisowej w Marianowie" oraz "Budowa wodociągu w ul.Zacisze w Zaborówku"
123. F.0050.123.2014 05.09.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr L/329/2014 Rady Gminy z dnia 4 września 2014 roku, załącznik 1, załącznik 2
124. F.0050.124.2014 05.09.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok, zał. 1, zał. 2
125. Or.0050.125.2014 08.09.2014 w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.
126. IGK.0050.126.2014 08.09.2014 w sprawie powołania Komisji na nabór nauczycieli na Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach realizacji Projektu pn."Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
127. IN i OC.0050.127.2014 10.09.2014 w sprawie wprowadzenia  do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
128. Or.0050.128.2014 15.09.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
129. ZPGN.0050.129.2014 15.09.2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32, 7/17
130. F.0050.130.2014 19.09.2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr LI/333/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 18 września 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków załączniki 1 i 2
131. Or.0050.131.2014 23.09.2014 w sprawie powołania koordynatorów gminnych ds. obsługi informatycznej na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw oraz wyboru wójta, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
132. IGK.0050.132.2014 23.09.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na budowę wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi.
133. F.0050.133.2014 23.09.2014 w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa partnerska Nr 56/ES/ZS/D-POKL/14, załącznik nr 1
134. F.0050.134.2014 25.09.2014 w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie         załącznik 1
135. IGK.0050.135.2014 26.09.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego - I etapu zadania pn." Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie"
136. F.0050.136.2014 30.09.2014 w sprawie : podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2014 r. załączniki 1-4, uzasadnienie
137. F.0050.137.2014 30.09.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 136/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 września 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. załączniki 1 i 2
138. F.0050.138.2014 30.09.2014 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. załączniki 1 i 2
139. OKS.0050.139.2014 30.09.2014 zmieniające zarządzenia Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka objętego wychowaniem przedszkolnym  w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno. załącznik
140. OKS.0050.140.2014 30.09.2014 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno. załącznik 1
141. IGK.0050.141.2014 02.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie / Etap I - droga gminna dz. nr ew. 957, droga gminna dz. nr ew. 953/.
142. IGK.0050.142.2014 02.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na budowę wodociągu w ul. Marysieńki w Lesznie.
143. IGK.0050.143.2014 06.10.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów
144. IGK.0050.144.2014 06.10.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w  rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie.
145. IGK.0050.145.2014 06.10.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.
146. OKS.0050.146.2014 06.10.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
147. F.0050.147.2014 17.10.2014 w sprawie : dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr LII/338/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2014 roku. zał. 1, zał. 2
148. F.0050.148.2014 17.10.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. zał. 1 i 2
149. ZPGN.0050.149.2014 17.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
150. Or.033.150.2014 17.10.2014 w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Leszno i gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
151. IGK.0050.151.2014 20.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych powyżej kwot, o których mowa w art.11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z późniejszymi zmianami) na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.
152. Or.033.152.2014 20.10.2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.
153. IGK.0050.153.2014 20.10.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole sportowo - rekreacyjnym w Lesznie "
154. IGK.0050.154.2014 27.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) na dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno.
155. F.0050.155.2014 28.10.2014 w sprawie : dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr LIII/346/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał. 1, zał. 2
156. F.0050.156.2014 28.10.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. zał. 1 i 2    
157. IGK.0050.157.2014 29.10.2014 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi.
158. F.0050.158.2014 30.10.2014 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014 r. zał. 1, zał. 2, zał. 3, uzasadnienie
159. F.0050.159.2014 30.10.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 158/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 października 2014 roku.  zał. 1 i 2
160. F.0050.160.2014 30.10.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. zał. 1 i 2
161. IGK.0050.161.2014 12.11.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (DZ. U. z 2013r. poz.907) na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
162. F.0050.162.2014 14.11.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r., zał. 1,2,3, uzasadnienie
163. F.0050.163.2014 14.11.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 162/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 listopada 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał. 1 i 2, uzasadnienie
164. F.0050.164.2014 14.11.2014 w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020, projekt uchwały, zał.1, zał.2, objaśnienie
165. F.0050.165.2014 14.11.2014 w sprawie : projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. projekt uchwały budżetowej, zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał.4, zał.5, zał. 6, zał.7, zał.8, zał.9, uzasadnienie
166. F.0050.166.2014 14.11.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. zał.1 i 2
167. OKS.0050.167.2014 17.11.2014 w sprawie udzielenia upoważnienia, załącznik
168. F.0050.168.2014 25.11.2014 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2015, zał. 1, zał. 2
169. F.0050.169.2014 26.11.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie. zał.1
170. F.0050.170.2014 28.11.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.  zał.1, zał.2, zał.3, uzasadnienie
171. F.0050.171.2014 28.11.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 listopada 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał.1, zał.2
172. F.0050.172.2014 28.11.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.  zał.1, zał.2
173. F.0050.173.2014 05.12.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. zał.1, zał.2, uzasadnienie
174. F.0050.174.2014 05.12.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2014 roku. zał.1 i 2
175. F.0050.175.2014 05.12.2014 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
176. F.0050.176.2014 18.12.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, Zał.1, Zał.2
177. F.0050.177.2014 23.12.2014 w sprawie: dostosowanie planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr V/11/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2014 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, Zał.1, Zał.2
178. F.0050.178.2014 30.12.2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r., Zał.1, Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 178/2014 Wójta Gminy Leszno z 30 grudnia 2014r.
179. Or.0050.179.2014 30.12.2014 w spawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno. Regulamin Organizacyjny, zał. 1 
180. F.0050.180.2014 30.12.2014 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji "Wartości niematerialnych i prawnych" - programów komputerowych i licencji oraz druków ścisłego zarachowania
181. F.0050.181.2014 31.12.2014 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 178/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 grudnia 2014r., Zał.1
182. F.0050.182.2014 31.12.2014 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
183. F.0050.183.2014 31.12.2014 w sprawie : przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2015, zał. 1, zał. 2
184. Or.0050.184.2014 31.12.2014 w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Leszno, zał. 1
185. F.0050.185.2014 31.12.2014 w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno" realizowanego w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zał.1
186. F.0050.186.2014 31.12.2014 w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Budowa wodociągu we wsi Marianów oraz remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie" realizowanego w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego przez PROW na lata 2007-2013, zał.1
187. F.0050.187.2014 31.12.2014 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, zał. 1


 

 
Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2014-02-12 12:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Kowalska
(2016-01-26 11:48:30)

 
 
liczba odwiedzin: 4573712

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X