☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020 rok

Lp. Numer Data Treść
1 F.0050.1.2020 02.01.2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2020
2 F.0050.2.2020 02.01.2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
3 Or.0050.3.2020 13.01.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady i Komisji
4 Or.0050.4.2020 20.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Leszno w 2020 roku
5 F.0050.5.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
6 F.0050.6.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
7 F.0050.7.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinowskiej w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
8 F.0050.8.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
9 F.0050.9.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
10 F.0050.10.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok.
11 F.0050.11.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego.
12 F.0050.12.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego.
13 F.0050.13.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinowskiej w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego.
14 F.0050.14.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego.
15 F.0050.15.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego. 
16 F.0050.16.2020 24.01.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo -Rekreacyjnego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego.
17 F.0050.17.2020 27.01.2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
18 F.0050.18.2020 27.01.2020 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno na rok szkolny 2020/2021.
19 Or.0050.19.2020 27.01.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. obsługi Rady i Komisji w Referacie organizacyjno - administracyjnym w Urzędzie Gminy Leszno
20 Or.0050.20.2020 27.01.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno   załącznik   schemat 
21 Or.033.21.2020 27.01.2020 w sprawie powołania Dyrektora Świetlicy w Lesznie
22 Or.0050.22.2020 27.01.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 34A/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno 
23 Or.0050.23.2020 27.01.2020 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Świetlicy w Lesznie
24 Or.0050.24.2020 29.01.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno
25 F.0050.25.2020 29.01.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
26 F.0050.26.2020 29.01.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
27 F.0050.27.2020 29.01.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 stycznia 2020r.
28 Or.0050.28.2020 03.02.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji ds. Nagród i Stypendiów Sportowych
29 Or.0050.29.2020 04.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w gminie Leszno w 2020 roku 
30 Or.0050.30.2020 07.02.2020 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
31 Or.0050.31.2020 07.02.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych gminy Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
32 IZP.0050.32.2020 11.02.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ut. 8(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)na realizację usługi pn.: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO
33 Or.0050.33.2020 13.07.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno w 2020 roku
34 IZP.0050.34.2020 14.02.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie"
35 Or.0050.35.2020 14.02.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi interesantów w Referacie organizacyjno - administracyjnym w Urzędzie Gminy Leszno
36 F.0050.36.2020 24.02.2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
37 F.0050.37.2020 24.02.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
38 Or.0050.38.2020 25.02.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Świetlicy w Lesznie
39 Or.0050.39.2020 25.02.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych gminy Leszno w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w gminie Leszno w 2020 roku 
40 F.0050.40.2020 26.02.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXII/116/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 26.02.2020
41 F.0050.41.2020 27.02.2020 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na rok 2020
42 Or.0050.42.2020 27.02.2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób  w wieku emerytalnym w Gminie Leszno w 2020 roku
43 IZP.0050.43.2020 03.03.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.:"Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie".
44 Or.0050.44.2020 06.03.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obsługi informatycznej w obwodach na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
45 OK.0050.45.2020 06.03.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów
46 F.0050.46.2020 10.03.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXIII/122/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 26 lutego 2020 r. 
47 IZP.0050.47.2020 17.03.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) na realizację zadania pn.: "Naprawa dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej".
48 Or.0050.48.2020 17.03.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą
49 OK.0050.49.2020 17.03.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do zwrotu pieczęci urzędowych
50 Or.0050.50.2020 17.03.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. inwestycji w Referacie inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Leszno
51 F.0050.51.2020 30.03.2020 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
52 F.0050.52.2020 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
53 F.0050.53.2020 31.03.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020
54 F.0050.54.2020 31.03.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 52/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 marca 2020 r.
55 IZP.0050.55.2020 02.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: "Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie"
56 F.0050.56.2020 02.04.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego 
57 F.0050.57.2020 02.04.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2020 rok
58 IZP.0050.58.2020 07.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: "Przebudowa ulicy leśnej w Lesznie"
59 Or.0050.59.2020 10.04.2020 w sprawie wprowadzenia możliwości pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Lesznie 
60 IZP.0050.60.2020 14.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w Gminie Leszno
61 F.0050.61.2020 14.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie na 2020 r. 
62 F.0050.62.2020 20.04.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
63 F.0050.63.2020 20.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok. 
64 F.0050.64.2020 20.04.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno w Lesznie do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2020 r.
65 F.0050.65.2020 28.04.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
66 F.0050.66.2020 28.04.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
67 F.0050.67.2020 28.04.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno w Lesznie do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
68 Or.0050.68.2020 04.05.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. inwestycji w Referacie inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Leszno
69 IZP.0050.69.2020 06.05.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację usługi pn. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI BIODEGRADOWALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO
70 Or.0050.70.2020 14.05.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia możliwości pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Lesznie
71 F.0050.71.2020 20.05.2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2019 r.; Bilans z wykonania budżetu Gminy Leszno; Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych; Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych; Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych; Informacja dodatkowa cz. I; Informacja dodatkowa cz. II.
72 F.0050.72.2020 20.05.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXV/125/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
73 Or.0050.73.2020 01.06.2020 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Czarnów.
74 Or.0050.74.2020 05.06.2020 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
75 Or.0050.75.2020 08.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lesznie 
76 FZ.0050.76.2020 08.06.2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji Lepsze powietrze
77 IZP.0050.77.2020 10.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: " BUDOWA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY LESZNO"
78 Or.0050.78.2020 12.06.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obsługi informatycznej w obwodach na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
79 Or.0050.79.2020 12.06.2020 w sprawie powołania operatów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
80 IZP.0050.80.2020 15.06.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: " Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie".
81 Or.0050.81.2020 17.06.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
82 F.0050.82.2020 17.06.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie  do Uchwały Nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków 
83 F.0050.83.2020 18.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
84 F.0050.84.2020 18.06.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
85 F.0050.85.2020 18.06.2020  w sprawie dostosowanie planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.
86 IZP.0050.86.2020 25.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"
87 F.0050.87.2020 26.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
88 F.0050.88.2020 26.06.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
89 F.0050.89.2020 26.06.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
90 IZP.0050.90.2020 29.06.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji uzdatniania Wody w Feliksowie. 
91 IZP.0050.91.2020 30.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenie nr 90/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
92 F.0050.92.2020 30.06.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
93 F.0050.93.2020 30.06.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 92/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2020r. 
94 F.0050.94.2020 30.06.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
95 F.0050.95.2020 01.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
95A f.0050.95A.2020 01.07.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 95/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 1 lipca 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
96 F.0050.96.2020 01.07.2020 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania"
97 F.0050.97.2020 01.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
98 Or.0050.98.2020 03.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na trenie Gminy Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
99 Or.0050.99.2020 06.07.2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Leszno za 2019 r. Załącznik do Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Leszno.
100 FZ.0050.100.2020 07.07.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji Lepsze powietrze
101 IZP.0050.101.2020 10.07.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)na realizację zadania pn.:"Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Zaborowie"
102 F.0050.102.2020 15.07.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXVII/142/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 lipca 2020 r.
103 F.0050.103.2020 16.07.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2019 rok
104 OK.0050.104.2020 16.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
105 IZP.0050.105.2020 17.07.2020 W sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: "BUDOWA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY LESZNO, W MIEJSCOWOŚCIACH FELIKSÓW I LESZNO". 
106 OK.0050.106.2020 17.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
107      
108 Or.0050.108.2020 28.07.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą
109 F.0050.109.2020 29.07.2020 w sprawi dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXVIII/147/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 r. 
110 F.0050.110.2020 29.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
111 F.0050.111.2020 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
112 F.0050.112.2020 31.07.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2020r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
113 F.0050.113.2020 31.07.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
114 OK.0050.114.2020 05.08.2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków i udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku
115      
115A F.0050.115A.2020 12.08.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXIX/156/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 12 sierpnia 2020r.
116 IZP.0050.116.2020 13.08.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn. : Ograniczenie " niskiej emisji" , wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno.
117 IZP.0050.117.2020 14.08.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH WĄSY KOLONIA I WILKOWA WIEŚ, W GMINIE LESZNO"
118 IZP.0050.118.2020 14.08.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
119 Or.0050.119.2020 24.08.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Leszno
120 F.0050.120.2020 26.08.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXX/158/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2020r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
121 F.0050.121.2020 31.08.2020

w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2020 roku, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury

122 Or.0050.122.2020 31.08.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Leszno
123 Or.0050.123.2020 31.08.2020 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Gawartowa Wola
124 F.0050.124.2020 31.08.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
125 F.0050.125.2020 31.08.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 r.
126 Or.0050.126.2020 31.08.2020 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Leszno
127 Or.0050.127.2020 31.08.2020 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
128 F.0050.128.2020 31.08.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 124/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2020r.
129      
130 Or.0050.130.2020 03.09.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą
131 IZP.0050.131.2020 07.09.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.:"Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś, przebudowa ulicy ogrodowej w Zaborowie".
132 Or.0050.132.2020 07.09.2020 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno
133 Or.0050.133.2020 15.09.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej 
134 134/2020 15.09.2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
135 135/2020 15.09.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 134/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 15 września 2020 r. oraz zmiany w planie finansowym wydatków
136 136/2020 18.10.2020 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną Zarządzeniem nr 9/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 19 stycznia 2012 r.
137 137/2020 17.09.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
138 138/2020 17.09.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
139 139/2020 17.09.2020 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Gminy Leszno
140 140/2020 23.09.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn. Przebudowa ulic Gminnych w Lesznie i Grądach
141 141/2020 23.09.2020 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
142 142/2020 25.09.2020 w sprawie określenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Leszno
142A 142A/2020 30.09.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXII/164/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2020 r.
143 143/2020 01.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn. Nadzór Inwestorski nad przebudową dróg gminnych
144 144/2020 02.10.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 140/2020 z dnia 23 września 2020 r.
145 145/2020 02.10.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Leszno oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych
146 IZP.0050.146.2020 05.10.2020

w sprawie zmiany zarządzenia 143/2020 z dnia 1 października 2020 roku

147 147/2020 05.10.2020 w sprawie terminów składania wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2021 rok oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Leszno
148 148/2020 05.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
149 F.0050.149.2020 05.10.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 148/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 października 2020 r.
150 150/2020 05.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
151 Or.0050.151.2020 07.10.2020 w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Lesznie
152 Or.0050.152.2020 07.10.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 22 marca 2019 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno
153 153/2020 20.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn. : "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej"
154 154/2020 20.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Leszno" 
155 155/2020 20.10.2020 w sprawie procesu sporządzenia, uzgadniania i zatwierdzania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Leszno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Leszno  
156 156/2020 23.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
157 F.0050.157.2020 23.10.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 156/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 23 października 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
158 158/2020 23.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 r
159 159/2020 26.10.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Zaborowie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów
160 Or.0050.160.2020 02.11.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
161 Or.0050.161.2020 02.11.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą
162 F.0050.162.2020 05.11.2020 w sprawie opracowania planu finansowego na 2020 rok dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
163 F.0050.163.2020 05.11.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXIII/176/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 5 listopada 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
164 Or.0050.164.2020 05.11.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
165   09.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
166 Or.0050.166.2020 09.11.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
167 F.0050.167.2020 09.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
168 F.0050.168.2020 09.11.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 165/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 9 listopada 2020r. 
169 Or.0050.169.2020 10.11.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Lesznie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów
170 F.0050.170.2020 12.11.2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028
171 171/2020 12.11.2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
172 OK.0050.172.2020 16.11.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
173      
174 F.0050.174.2020 19.11.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
175 OR.0050.175.2020 20.11.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
176 OR.0050.176.2020 23.11.2020 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Leszno
177 Or.0050.177.2020 24.11.2020 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Zastępcy Wójta Gminy Leszno
178 IZP.0050.178.2020 26.11.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn.: " Usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Leszno".
179 IZP.0050.179.2020 26.11.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843) na realizację usługi pn.: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leszno
180   26.11.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
181 F.0050.181.2020 26.11.2020 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XXXIV/183/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2020 r. i Zarządzenia Nr 180/2020 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
182 F.0050.182.2020 26.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 r.
183 Or.0050.183.2020 03.12.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Lesznie za święto przypadające w sobotę
184 Or.0050.184.2020 07.12.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. geodezji w Referacie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Leszno
185 Or.0050.185.2020 09.12.2020 w sprawi instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty gminy Leszno
186 Or.0050.186.2020 09.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Leszno
187   22.12.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
188      

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2020-01-20 10:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Anja Wiśniewska
(2020-12-30 10:09:55)

 
 
liczba odwiedzin: 4573674

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X