☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2011 rok

Lp. Nr Data Treść
1. Or - 0151/1/2011 03.01.2011 w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Leszno do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków
2. Or - 0151/2/2011 17.01.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno, Regulamin Organizacyjny część I, Regulamin Organizacyjny część II, załącznik do Ragulaminu Organizacyjnego
3. Or - 0151/3/2011 01.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu 
4. 0151/4/2011 01.02.2011 w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia
5. Or - 0151/5/2011 01.02.2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
 6.  IGK.0050.6.2011 08.02.2011 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 / tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na wywóz posegregowanych surowców wtórnych, wydzielonych spośród odpadów komunalnych z posesjii znajdujących się na terenie Gminy Leszno
 7. Or.0050.7.2011 11.02.2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. obsługi płatności budżetu
 8. Or.0050.8.2011  15.02.2011 w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej
 9. Or.0050.9.2011  15.02.2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej 
10.  ZPGN.0050.10.2011  21.02.2011 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Czarnów, oznaczona jako: 1. działka ew. nr 105 o powierzchni 1032 m2, 2. działka ew. nr 106 o powierzchni 1033 m2, 3. działka ew. nr 107 o powierzchni 1033 m2, 4. działka ew. nr 108 o powierzchni 1032 m2

11. Or. 0050.11.2011  22.02.2011  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu 
12.  F.0050.12.2011  22.02.2011  w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy na 2011 rok 
13. F.0050.13.2011  22.02.2011  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok ,  załącznik nr 1,  załącznik nr 2
14. Or.0050.14.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Trzciniec -  Stelmachowo oraz rady sołeckiej
15.  Or.0050.15.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Gawartowa Wola oraz rady sołeckiej 
16.  Or.0050.16.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wiktorów oraz rady sołeckiej 
17.  Or.0050.17.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Zaborów oraz rady sołeckiej  
18.  Or.0050.18.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Zaborówek oraz rady sołeckiej 
19.  Or.0050.19.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wąsy Wieś oraz rady sołeckiej 
20.  Or.0050.20.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Feliksów oraz rady sołeckiej  
21.  Or.0050.21.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wąsy Kolonia oraz rady sołeckiej  
22.  Or.0050.22.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Roztoka oraz rady sołeckiej  
23.  Or.0050.23.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Leszno oraz rady sołeckiej  
24.  Or.0050.24.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Grądy - Grądki oraz rady sołeckiej  
25.  Or.0050.25.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wilkowa Wieś oraz rady sołeckiej  
26.  Or.0050.26.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wilków - Plewniak  oraz rady sołeckiej  
27.  Or.0050.27.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Powązki oraz rady sołeckiej  
28.  Or.0050.28.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Korfowe oraz rady sołeckiej  
29.  Or.0050.29.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Łubiec oraz rady sołeckiej  
30.  Or.0050.30.2011 23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Kępiaste oraz rady sołeckiej  
31.  Or.0050.31.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wólka oraz rady sołeckiej  
32.  Or.0050.32.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wyględy oraz rady sołeckiej  

33. 

Or.0050.33.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Szadkówek - Tow. Czarnów oraz rady sołeckiej  
34.  Or.0050.34.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Walentów - Podrochale oraz rady sołeckiej  
35.  Or.0050.35.2011  23.02.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Czarnów oraz rady sołeckiej  
36.  F.0050.36.2011  28.02.2011  w sprawie przyjęcia planów finasnowych jednostek budżetowych dostosowanych do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2011,  ZSP w Lesznie, ZSP w Zaborowie, Publiczne Przedszkole w Lesznie, Publiczne Przedszkole w Zaborowie,  Zespół Sportowo - Rekreacyjny w Lesznie,  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lesznie
37.  IGK.0050.37.2011  04.03.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39o wartości mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na usługę bankową polegajacą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
38.  Or.0050.38.2011  09.03.2011  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
39.  Or.0050.39.2011  09.03.2011  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno w części  dotyczącej zasad i trybu funkcjonowania Urzędu
40.  F.0050.40.2011  14.03.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy 
41.  F.0050.41.2011  14.03.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 
42.  F.0050.42.2011  14.03.2011  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018 
43.  F.0050.43.2011 14.03.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 40/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 marca 2011r. 
44.  Or.0050.44.2011  16.03.2011  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno 
45.  Or.0050.45.2011 16.03.2011  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT  
46.  IGK.0050.46.2011  16.03.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na naprawę dróg gruntowych oraz dróg z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Leszno
47. F.0050.47.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
48.  F.0050.48.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
49.  F.0050.49.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
50.  F.0050.50.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
51.  F.0050.51.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
52.  F.0050.52.2011  18.03.2011  w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespoły Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
53.  F.0050.53.2011  25.03.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 
54.  F.0050.54.2011  25.03.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 24 marca 2011r. 
55.  Or.0050.55.2011  29.03.2011  w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. 
56. Or.0050.56.2011  29.03.2011  w sprawie wyboru sołtysa wsi Marianów oraz rady sołeckiej 
57.  IGK.0050.57.2011  29.03.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie srt. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno
58.  F.0050.58.2011  30.03.2011 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;  

załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2010r.;

załącznik nr 1.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2010r.;

załącznik nr 1.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2010r.; 

załącznik nr 1.2 a - Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2010r.; 

załącznik nr 1.2 b - Sprawozdanie  z wykonania wydatków majątkowych za 2010r.;

załącznik nr 1.3 - Sprawozdanie w wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2010r.;

załącznik nr 1.4 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2010r.;

załącznik nr 1.5 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2010r.;

załącznik nr 1.6 - Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2010r.;

załącznik nr 1.7 - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2010r.;

załącznik nr 1.8 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2010r.;

załącznik 1.9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za 2010r.;

załącznik nr 1.10 - Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2010r.;

załącznik 1.11 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2010r.;

załącznik 1.12 - Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 za 2010r.;

załącznik nr 1.13 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2010r.;

załącznik nr 1.14 - Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy za 2010r. część I,  część II;

załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010r.

załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Leszno,  mienie komunalne - stan na 31.12.2010r.

59.  Or.0050.59.2011  30.03.2011  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Leszno 
60.  ZPGN.0050.60.2011  07.04.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno:  Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Czarnów, oznaczona jako: 1. działka ew. nr 106 o powierzchni 1033 m2, 2. działka ew. nr 107 o powierzchni 1033 m2, 3. działka ew. nr 108 o powierzchni 1032 m2
61.  IGK.0050.61.2011  26.04.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu dodatkowo 6 osób dla Urzędu Gminy w Lesznie
62.  F.0050.62.2011  26.04.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 20 kwietnia 2011r. 
63.  OKS.0050.63.2011  26.04.2011  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2011 roku do opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno 
64.  F.0050.64.2011  02.05.2011  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011 - 2018,  załącznik nr 1,  załącznik nr 2
65.  IGK.0050.65.2011  05.05.2011  w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie 
66.  F.0050.66.2011  10.05.2011  w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2011 roku oraz częściowego podziału rezerwy ogólnej
67.  F.0050.67.2011  10.05.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 66/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 maja 2011r. oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy 
68.  Or.0050.68.2011  12.05.2011  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zwolnionej z odbycia służby przygotowawczej 
69.  F.0050.69.2011  24.05.2011  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2010 rok, załączniki 1- 2,  załączniki 3 -7
70.  ZPGN.0050.70.2011  24.05.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia piątego przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Czarnów, oznaczonej jako działak ew. nr 108 o powierzchni 1032 m, stanowiącej własność Gminy Leszno 
71.  F.0050.71.2011  27.05.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy 
72.  F.0050.72.2011  27.05.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 
73.  F.0050.73.2011  27.05.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia 71/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 27 maja 2011r. 
74.  F.0050.74.2011  06.06.2011  w sprawie zmian do załącznika nr 1 zakładowego planu kont Instytucji Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 81/2004 Wójta Gminy z dnia 31.12.2004r. 
75.  F.0050.75.2011  14.06.2011  w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Leszno na 2011r.
76.  OKS.0050.76.2011  15.06.2011  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
77.  F.0050.77.2011  17.06.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 16 czerwca 2011r.  
78.  IGK.0050.78.2011  29.06.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu 
79.  ZPGN.0050.79.2011  29.06.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczona jako: dz. ew. nr 7/22 o pow. 1345 m2; dz. ew. nr 7/23 o pow. 1486 m2; dz. ew. nr 7/24 o pow. 1497 m2; dz. ew. nr 7/27 o pow. 1520 m2; dz. ew. nr 7/31 o pow. 1383 m2; dz. ew. nr 7/32 o pow. 1430 m2
80.  F.0050.80.2011 30.06.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy 
81.  F.0050.81.2011 30.06.2011   w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2011r.,  załącznik
82.  ZPGN.0050.82.2011 05.07.2011

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/31 i 7/32 

83.  Or.0050.83.2011 08.07.2011  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lesznie "Ankiety działalności urzędu" ankieta
84.  IGK.0050.84.2011 11.07.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na modernizację odcinka drogi we wsi Powązki, gmina Leszno 
85.  Or.0050.85.2011 11.07.2011  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
86.  OKS.0050.86.2011 11.07.2011  powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
87.  Or.0050.87.2011 12.07.2011   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w części dotyczącej składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
88.  ZPGN.0050.88.2011 13.07.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń będących własnością Gminy Leszno, a stanowiących drugą kondygnację w budynku w miejscowości Czarnów 8, znajdującego się na działce o nr ew. 35/5 w obrębie Czarnów, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie
89.  IGK.0050.89.2011 18.07.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, gmina Leszno
90.  ZPGN.0050.90.2011  18.07.2011 w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszo - Podzaborówek we wsi Leszno
91.  IGK.0050.91.2011  25.07.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na dostawy oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
92.  Oś.0050.92.2011  25.07.2011  w sprawie powołania Gminnej Komisji w celu potwierdzenia strat powstałych w gospodarstwach rolnych, spowodowanych obfitymi opadami deszczu na terenie Gminy Leszno 
93.   F.0050.93.2011 26.07.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy 
94.   F.0050.94.2011 26.07.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 
95.  F.0050.95.2011  26.07.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 93/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 lipca 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.  
96.  ZPGN.0050.96.2011  02.08.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nastepujących nieruchomości stanowiacych własność Gminy Leszno:  nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczona jako: dz. ew. nr 7/22 o pow. 1345 m2; dz. ew. nr 7/23 o pow. 1486 m2; dz. ew. nr 7/24 o pow. 1497 m2; dz. ew. nr 7/27 o pow. 1520 m2; dz. ew. nr 7/31 o pow. 1383 m2; dz. ew. nr 7/32 o pow. 1430 m2
 97.  F.0050.97.2011  09.08.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 8 sierpnia 2011r.
 98.  ZPGN.0050.98.2011  10.08.2011  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (połozonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachdoni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32.
99.   ZPGN.0050.99.2011  23.08.2011  w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka ew. nr 25/1 o powierzchni 0,4268 ha, stanowiącej własność Gminy Leszno
 100.  IGK.0050.100.2011  23.08.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisachwydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759  z późniejszymi zmianami) na modernizację odcinka drogi we wsi Powązki i Kępiaste, Gmina Leszno 
 101.  IGK.0050.101.2011  23.08.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na wykonanie nawierzchni ulicy Młynarskiej w Lesznie.
 102.  F.0050.102.2011  26.08.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r. oraz częściowego podziału rezerwy ogólnej
 103.  F.0050.103.2011  26.08.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 102/20011 Wójta Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.
 104.  F.0050.104.2011  30.08.2011

 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno w pierwszym półroczu 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

załącznik nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Leszno w I półroczu 2011r.

załącznik 1.1 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.2 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.2a - Informacja o wykonaniu wydatków bieżących w I półroczu 2011r.

 załącznik nr 1.2b - Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.3 - Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.4 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.5 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gmiinym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.6 - Informacja o wykonaniu dotacji podmiotowych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.7 - Informacja o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.8 - Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.10 - Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.11 - Informacja o wykonaniu wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  w I półroczu 2011r.

załącznik nr 1.12 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2011r.

załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011r.

załącznik nr 2a - Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem śrdoków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w I półroczu 2011r.

załącznik nr 2b - Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych w I półroczu 2011r.

załącznik nr 2c - Informacja  o wykonaniu umów w I półroczu 2011 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

załącznik nr 3 - Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2011r. Instytucji Kultury  -  część I,    część II

 105.  F.0050.105.2011  31.08.2011  w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Leszno i jednostkach organizacyjnych Gminy część I,  część II,  część III,  część IV
 106.  ZPGN.0050.106.2011  01.09.2011  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (połozonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachdoni, gmina Leszno), w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnymm 25/1
 107.  ZPGN.0050.107.2011  06.09.2011  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
 108.  F.0050.108.2011  14.09.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
 109.  F.0050.109.2011  14.09.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
 110.  F.0050.110.2011  14.09.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 108/2011 wójta gminy Leszno z dnia 14 września 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.
 111.  Or.0050.111.2011  15.09.2011  w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011r. do Sejmu RP i do Senatu RP
 112.  Or. 0050.112.2011  15.09.2011   w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011r. do Sejmu RP i do Senatu RP 
 113.  Or.0050.113.2011  15.09.2011  w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
 114.  Or.0050.114.2011  19.09.2011  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych część I,  część II
 115.  ZPGN.0050.115.2011  20.09.2011  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachdoni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32.
 116.  F.0050.116.2011  23.09.2011  w sprawie: ustalenia planu kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Leszno
 117. F.0050.117.2011  23.09.2011  w sprawie określenia terminów składania materiałów do projektu uchwały budżetowej
 118. F.0050.118.2011   30.09.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
 119.  F.0050.119.2011  30.09.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na 2011 rok
120. F.0050.120.2011 30.09.2011 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XII/78/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 września 2011r., Zarządzenia Nr 118/2011 Wójta Gminy Leszno z 30 września 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy.
121. Or.0050.121.2011 30.09.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat.B), której okres przechowywania upłynął
122. Or.0050.122.2011  03.10.2011  w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia i aktualizacji "Mapy aktywności organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego" załącznik - część I,  część II
123. ZPGN.0050.123.2011 05.10.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gawrtowa Wola, oznaczonej jako działka ew. nr 25/1 o powierzchni 0,4268 ha, atanowiącej własność Gminy Leszno
124. F.0050.124.2011 07.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
125. F.0050.125.2011 07.10.2011 w sparwie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 
126. F.0050.126.2011  07.10.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 124/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 października 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r. 
127.  Or.0050.127.2011  11.10.2011  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na rok 2012
128. ZPGN.0050.128.2011 13.10.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno 
129. OKS.0050.129.2011 19.10.2011  w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2011 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno
130. F.0050.130.2011  28.10.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzadu Gminy Leszno do Uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r.     załącznik
131. F.0050.131.2011  31.10.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r. oraz częściowego podziału rezerwy ogólnej 
132. F.0050.132.2011  31.10.2011

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok 

133. F.0050.133.2011  31.10.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarzadzenia Nr 131/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 października 2011r. 
134. ZPGN.0050.134.2011 02.11.2011 w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości, ustalenia składu komisji i przyjęcia regulaminu rokowań
135. IGK.0050.135.2011 08.11.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odsnieżania i zwalczania śliskości zimowej 
136. F.0050.136.2011  14.11.2011 

w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2012 - 2018, 

projekt uchwały   

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018

137. F.0050.137.2011 14.11.2011

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,

Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2012 - projekt,

część opisowa

załącznik nr 1 - dochody

załącznik nr 2 - wydatki

załącznik nr 3 - rozchody budżetu w 2012 roku

załącznik nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych pdrębnymi ustawami

załącznik nr 5 - dochody z tytułu wydawania zazwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

załącznik nr 6 - dotacje podmiotowe w 2012 roku

załącznik nr 7 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

załącznik nr 8 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

załącznik nr 9 - plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku

załącznik nr 10 - wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

załącznik nr 11 - wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

138. F.0050.138.2011  17.11.2011  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.  
139.  F.0050.139.2011  17.11.2011  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok  
140.  F.0050.140.2011  17.11.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 138/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 listopada 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.  
141. Or.0050.141.2011 18.11.2011 w sprawie odwołania i powołania sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Powązki
142. Or.0050.142.2011 25.11.2011  w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Lesznie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania wniej wpisów
143. Or.0050.143.2011 25.11.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Czarnowie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania wniej wpisów
144. Or.0050.144.2011 25.11.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Łubcu do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania wniej wpisów
145. Or.0050.145.2011 25.11.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Świetlicy w Zaborowie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania wniej wpisów
146. Or.0050.146.2011 25.11.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania wniej wpisów
147.  Or.0050.147.2011  25.11.2011   w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie
148.  F.0050.148.2011  30.11.2011   w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XV/102/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r.
149. F.0050.149.2011 30.11.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
150. F.0050.150.2011 30.11.2011 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 149/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 listopada 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.
151. Or.0050.151.2011 07.12.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie
152. F.0050.152.2011 09.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
153. F.0050.153.2011 09.12.2011 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 152/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 9 grudnia 2011r.  
154. IGK.0050.154.2011 09.12.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zakup komputerów do pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie i do pracowni komputerowej dla Gimnazjum w Lesznie
155. IGK.0050.155.2011 14.12.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odsnieżania i zwalczania śliskości zimowej 
156. F.0050.156.2011 20.12.2011   w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.
157. IGK.0050.157.2011 22.12.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na świadczenie usług transoprtowych z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
158. F.0050.158.2011 29.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
159. F.0050.159.2011 29.12.2011 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
160. F.0050.160.2011  29.12.2011  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 158/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 grudnia 2011r. oraz zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na 2011r.  
161. F.0050.161.2011 30.12.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
162.      
163.      
164.      
       

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2011-02-02 10:25:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Kowalska
(2016-02-02 14:21:05)

 
 
liczba odwiedzin: 4573709

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X