☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Leszno - 2013 rok

Lp. Nr Data Treść
1 OKS.0050.001.2013 07.01.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej                    Załącznik Nr 1               Załącznik Nr 2
2 IGK.0050.002.2013 14.01.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gruntowych oraz dróg z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Leszno
3 F.0050.3.2013 24.01.2013 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych dostosowanych do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2013 rok          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Załącznik Nr 4          Załącznik Nr 5          Załącznik Nr 6
4 OKS.0050.004.2013 04.02.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
5 IGK.0050.006.2013 06.02.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na  budową wodociągu w ul. Magnolii we wsi Marianów
6 F.0050.6.2013 14.02.2013 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie          Załącznik Nr 1
7 IGK.0050.007.2013 19.02.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
8 Or.0050.8.2013 21.02.2013 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Leszno
9 F.0050.9.2013 07.03.2013 w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki budżetowej i samorządowy zakład budżetowy w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Załącznik Nr 4
10 Or.0050.10.2013 11.03.2013 w sprawie wyznaczenia podmiotu do wykonania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
11 Or.0050.11.2013 11.03.2013 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
12 Or.0050.12.2013 11.03.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej
13 IGK.0050.013.2013 14.03.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na  budową wodociągu w ul. Magnolii we wsi Marianów
14 F.0050.14.2013 22.03.2013 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
15 F.0050.15.2013 22.03.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
16 F.0050.16.2013 27.03.2013 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 1.1           Załącznik Nr 1.2         Załącznik Nr 1.3          Załącznik Nr 1.4          Załącznik Nr 1.5          Załącznik Nr 1.6          Załącznik Nr 1.7          Załącznik Nr 1.8          Załącznik Nr 1.9          Załącznik Nr 1.10          Załącznik Nr 1.11          Załącznik Nr 1.12a          Załącznik Nr 12b          Załącznik Nr 1.13          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Załączniki Nr 3.3, 3.4, 3.5
17 F.0050.17.2013 29.03.2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Uzasadnienie
18 F.0050.18.2013 29.03.2013 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia nr 17/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 marca 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
19 F.0050.19.2013 29.03.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
20 IGK.0050.020.2013 12.04.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno
21 F.0050.21.2013 17.04.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2013 - 2018          Załącznik Nr 1          Uzasadnienie
22 ZPGN.0050.22.2013 22.04.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka - podzielona działka o numerze ew. 191          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3
23 Or.0050.23.2013 22.04.2013 w sprawie zmiany składu i ujednolicenia nazewnictwa powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Leszno
24 F.0050.25.2013 26.04.2013 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXX/206/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
25 IGK.0050.025.2013 29.04.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie
26 F.0050.26.2013 29.04.2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Uzasadnienie
27 F.0050.27.2013 29.04.2013 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
28 F.0050.28.2013 29.04.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
29 IGK.0050.029.2013 30.04.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno
30 F.0050.30.2013 14.05.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Uzasadnienie
31 F.0050.31.2013 15.05.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 maja 2013r. oraz zmian w planie finansowym wydatków          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
32 F.0050.32.2013 15.05.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
33 IGK.0050.033.2013 15.05.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu na ulicy Otuliny w Lesznie
34 F.0050.34.2013 20.05.2013 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno na 2012 rok          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Załącznik Nr 4
35 ZPGN.0050.35.2013 21.05.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
36 Or.0050.36.2013 03.06.2013 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
37 F.0050.37.2013 04.06.2013 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie          Załącznik Nr 1
38 IGK.0050.38.2013 05.06.2012 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie
39 F.0050.39.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
40 F.0050.40.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
41 F.0050.41.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
42 F.0050.42.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
43 F.0050.43.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
44 F.0050.44.2013 05.06.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
45 F.0050.45.2013 07.06.2012 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Uzasadnienie
46 F.0050.46.2013 07.06.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 45/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 czerwca 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
47 F.0050.47.2013 07.06.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
48 Or.0050.48.2013 17.06.2013 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania upomnień i zaświadczeń
49 F.0050.49.2013 21.06.2013 w sprawie przekazania korekty załącznika do sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2012 rok          Załącznik Nr 1
50 F.0050.50.2013 26.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2012 rok.
51 F.0050.51.2013 26.06.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXXII/225/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 25 czerwca 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
52 IGK.0050.52.2013 01.07.2013 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w ul. Magnolii we wsi Marianów
53 IGK.0050.53.2013 05.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Gmina Leszno oraz modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Gmina Leszno
54 IGK.0050.54.2013 10.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie, ul. Polna 22
55 OKS.0050.55.2013 15.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
56 F.0050.56.2013 18.07.2013 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie          Załącznik Nr 1
57 IGK.0050.57.2013 18.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie oraz Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie
58 SOiOC.0050.58.2013 18.07.2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy Leszno          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3
59 ZPGN.0050.59.2013 23.07.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
60 F.0050.60.2013 25.07.2013 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej i zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3         Uzasadnienie
61 F.0050.61.2013 25.07.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 60/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 25 lipca 2013r.          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
62 OKS.0050.62.2013 29.07.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"
63 IGK.0050.63.2013 01.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie, ul. Polna 22
64 IGK.0050.64.2013 01.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawy oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
65 Or.0050.65.2013 05.08.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
66 IGK.0050.66.2013 19.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na renowację odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectw znajdujących się w Gminie Leszno
67 IGK.0050.67.2013 23.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy, Gmina Leszno, oraz Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec - Stelmachowo, Gmina Leszno
68 IGK.0050.68.2013 23.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy
69 IGK.0050.69.2013 23.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego: "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznie"
70 F.0050.70.2013 26.08.2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno w I półroczu 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury          Załącznik Nr 1          Załączniki Nr 1.1 - 1.11          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 2a          Załącznik Nr 3
71 Or.0050.71.2013 26.08.2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkolna nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie
72 Or.0050.72.2013 30.08.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 2
73 F.0050.73.2013 30.08.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załącznik Nr 1          Uzasadnienie
74 F.0050.74.2013 30.08.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 73/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 30.sierpnia 2013r. oraz zmiany w planie finansowym wydatków          Załącznik Nr 1
75 ZPGN.0050.75.2013 03.09.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
76 IGK.0050.76.2013 04.09.2013 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru I etapu budowy wodociągu w ul. Otuliny w Lesznie
77 F.0050.77.2013 04.09.2013 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości          Załączniki
78 Or.0050.78.2013 04.09.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2011 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lesznie "Ankiety działalności urzędu"
79 Or.0050.79.2013 16.09.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno          Załączniki
80 F.0050.80.2013 27.09.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. oraz zmian w planie finansowym wydatków          Załączniki
81 F.0050.81.2013 27.09.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok          Załączniki
82 ZPGN.0050.81.2013 27.09.2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Leszno PGR
83 F.0050.83.2013 01.10.2013 w sprawie zasad polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Leszno"          Załączniki
84 IGK.0050.84.2013 07.10.2013 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru odcinka końcowego zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś" oraz "Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste"
85 INiOC.0050.85.2013 07.10.2013 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej
86 OKS.0050.086.2013 10.10.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".
87 ZPGN.0050.87.2013 14.10.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń będących własnością Gminy Leszno, a stanowiących drugą kondygnacją w budynku w miejscowości Czarnów 8
88 IGK.0050.88.2013 14.10.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Leszno"
89 IGK.0050.89.2013 22.10.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
90 F.0050.90.2013 22.10.2013 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie          Załączniki
91 F.0050.91.2013 29.10.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2013r.          Załączniki
92 F.0050.92.2013 29.10.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załączniki
93 F.0050.93.2013 30.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.          Załączniki          Uzasadnienie
94 F.0050.94.2013 30.10.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 93/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 października 2013r. oraz zmian w planie finansowym wydatków          Załączniki
95 F.0050.95.2013 30.10.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.          Załączniki
96 ZPGN.0050.96.2013 08.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
97 F.0050.97.2013 14.11.2013 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2014 - 2020, projekt uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2, uzasadnienie
98 F.0050.98.2013 14.11.2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2013, projekt uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, uzasadnienie
99 IGK.0050.99.2013 15.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy
100 IGK.0050.100.2013 15.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
101 Or.0050.102/2013 18.11.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej
102 F.0050.103.2013 18.11.2013 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie
103 IGK.0050.104.2013 25.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno
104 F.0050.105.2013 27.11.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r.
105 F.0050.106.2013 27.11.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
106 IGK.0050.107.2013 02.12.2013 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru Modernizacji nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej, Ks. Raczkowskiego w Lesznie
107 IGK.0050.108.2013 10.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
108 F.0050.109.2013 10.12.2013 w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu gminy na rok 2014   załącznik nr 1   załącznik nr 2
109 Or.0050.110.2013 16.12.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-ds. inwestycji sieciowych
110 F.0050.111.2013 18.12.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XL/263/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2013r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
111 F.0050.112.2013 18.12.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
112 IGK.0050.113.2013 23.12.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłapywanie, opiekę weterynaryjną oraz przetransportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt występujących na terenie Gminy Leszno
113 F.0050.114.2013 30.12.2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji "Wartości niematerialnych i prawnych" - programów komputerowych, licencji.
114 F.0050.115.2013 30.12.2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie oraz druków ścisłego zarachowania
115 F.0050.116.2013 30.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
116 F.0050.117.2013 31.12.2013 w sparwie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 116/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
117 F.0050.118.2013 31.12.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2013-2018
118 F.0050.119.2013 31.12.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2013-2018
119 F.0050.120.2013 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
120 F.0050.121.2013 31.12.2013 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 120/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2013r.
121 F.0050.122.2013 31.122.2013 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
122 Or.0050.123.2013 31.123.2013 w sprawie wyznaczenia Pani Edyty Przybysławskiej - Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie na Koordynatora Projektu pt. "Cross z historią w tle" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 
123 Or.0050.124.2013 31.124.2013 w sprawie wyznaczenia Pani Edyty Przybysławskiej - Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie na Koordynatora Projektu pt. "W poszukiwaniu skarbów - cykl warsztatów quetingowych" realizowanego w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2013-01-08 10:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2014-04-30 15:16:12)

 
 
liczba odwiedzin: 4573711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X