☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Leszno 2015 rok

 

Lp. Nr Data Treść
1. IZF.0050.1.2015 12.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.
2. F.0050.2.2015 12.01.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy na rok 2015
3. F.0050.3.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
4. F.0050.4.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr. 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
5. F.0050.5.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
6. F.0050.6.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
7. F.0050.7.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
8. F.0050.8.2015 14.01.2015 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
9. F.0050.9.2015 22.01.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno, Zał. nr.1
10. F.0050.10.2015 22.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu, Zał. nr.1, Zał. nr.2
11. IZF.0050.11.2015 26.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na budowę wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno
12. IZF.0050.11A.2015 26.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) na budowę wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno
13. F.0050.12.2015 26.01.2015 w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy na 2015 rok, Zał. nr.1, Zał. nr.2
14. F.0050.13.2015 27.01.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, Zał. nr.1, Zał. nr.2, Zał. nr.3
15. F.0050.14.2015 27.01.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 27 stycznia 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, Zał. nr. 1, Zał. nr. 2
16. F.0050.15.2015 27.01.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania korespondencji z zakresu Referatu gospodarki komunalnej 
17. F.0050.16.2015 27.01.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, Zał. nr.1, Zał. nr. 2
18. F.0050.17.2015 30.01.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadań pn. "Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie" oraz" Budowa wodociągu w ul. Marysieńki w Lesznie"
19. Or.0050.18.2015 04.02.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr. VI/15/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015 roku, Zał. nr.1, Zał.nr.2
20. Or.0050.19.2015 05.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) na usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo - kanalizacyjnego w gminie Leszno
21. Or.0050.20.2015 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi klienta i windykacji należności
22. Or.0050.21.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Marianów oraz rady sołeckiej
23. Or.0050.22.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Gawartowa Wola oraz rady sołeckiej
24. Or.0050.23.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Zaborów oraz rady sołeckiej
25. Or.0050.24.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Zaborówek oraz rady sołeckiej
26. Or.0050.25.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wąsy Wieś oraz rady sołeckiej
27. Or.0050.26.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Feliksów oraz rady sołeckiej
28. Or.0050.27.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wąsy Kolonia oraz rady sołeckiej
29. Or.0050.28.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Roztoka oraz rady sołeckiej
30. Or.0050.29.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Leszno oraz rady sołeckiej
31. Or.0050.30.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Grądy oraz rady sołeckiej - sprostowane zarządzenie nr 45
32. Or.0050.31.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilkowa Wieś oraz rady sołeckiej
33. Or.0050.32.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilków oraz rady sołeckiej
34. Or.0050.33.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Powązki oraz rady sołeckiej
35. Or.0050.34.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Korfowe oraz rady sołeckiej
36. Or.0050.35.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Łubiec oraz rady sołeckiej
37. Or.0050.36.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Kępiaste oraz rady sołeckiej
38. Or.0050.37.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wólka oraz rady sołeckiej
39. Or.0050.38.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wyględy oraz rady sołeckiej
40. Or.0050.39.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Szadkówek oraz rady sołeckiej
41. Or.0050.40.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Walentów oraz rady sołeckiej
42. Or.0050.41.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Czarnów oraz rady sołeckiej
43. Or.0050.42.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Trzciniec oraz rady sołeckiej
44. Or.0050.43.2015 12.02.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wiktorów oraz rady sołeckiej
45. Or.0050.44.2015 18.02.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
46. Or.0050.45.2015 18.02.2015 w sprawie sprostowania zarządzenia nr 30/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Grądy oraz sołeckiej
47. Or.0050.46.2015 23.02.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno, zał.1, zał.2
48. Or.0050.47.2015 25.02.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wólka oraz rady sołeckiej
49. F.0050.48.2015 25.02.2015 w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno 
50. F.0050.49.2015 25.02.2015 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
51. F.0050.50.2015 04.03.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020 
52. IZF.0050.51.2015 06.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych powyżej kwot, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.
53. IZF.0050.52.2015 06.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych powyżej kwot, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na Remont dwóch podziemny komór przepompowni ścieków w Lesznie.
54. Or.0050.53.2015 10.03.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Walentów oraz rady sołeckiej
55. Or.0050.54.2015 10.03.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wyględy oraz rady sołeckiej
56. IZF.0050.55.2015 17.03.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn.:"Modernizacja kotłowni w budynku OSP Gawartowa Wola"
57. IZF.0050.56.2015 17.03.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno"
58. Or.0050.57.2015 19.03.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilkowa Wieś i rady sołeckiej
59. Or.0050.58.2015 25.03.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 21/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 lutego 2015r.
60. Or.0050.59.2015 26.03.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 marca 2015 roku, zał.1, zał.2
61. Or.0050.60.2015 26.03.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok,zał.1, zał.2
62. IZF.0050.61.2015 26.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz.U z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na rozbudowę budynku OSP w Łubcu
63. F.0050.62.2015 30.03.2015 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonywania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, zał.1.1, zał.1.2, zał.1.3, zał.1.4, zał.1.5, zał.1.6, zał.1.7, zał.1.8., zał.1.9, zał. 1.10, zał.1.11, zał.1.12, zał.1.13, Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach, Informacje o stanie mienia w Gminie Leszno, Sprawozdania z wykonywania planu finansowego
64. IZF.0050.63.2015 30.03.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie"
65. Or.0050.64.2015 30.03.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno, Zał. nr. 1
66. F.0050.65.2015 31.03.2015 w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015r., Zał. 1, zał.2, zał.3, Uzasadnienie do zarządzenia nr 65/2015 Wójta Gminy Leszno z 31 marca 2015r.
67. F.0050.66.2015 31.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.,Zał.1, zał.2, zał.3, Uzasadnienie do zarządzenia nr 66/2015 Wójta Gminy Leszno z 31 marca 2015r.
68. F.0050.66A.2015 31.03.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do zarządzenia nr 65/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 marca 2015r., Zał. 1, zał. 2
69. F.0050.67.2015 31.03.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
70. F.0050.67A.2015 31.03.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
71. IZF.0050.68.2015 31.03.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych powyżej kwot, o których mowa w art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.
72. Or.0050.69.2015 01.04.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT
73. Or.0050.70.2015 01.04.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych
74. Or.0050.71.2015 07.04.2015 w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia procedury brakowania formularzy do wydania dowodów osobistych (druki ścisłego zarachowania), które nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015r.
75. Or.0050.72.2015 10.04.2015 w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, uzasadnienie do zarządzenia nr 72/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 kwietnia 2015r.
76. Or.0050.73.2015 13.04.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
77. F.0050.74.2015 15.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r., zał.1, zał.2, zał.3, uzasadnienie do zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Leszno z 15 kwietnia 2015r.
78. F.0050.75.2015 15.04.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 15 kwietnia 2015r., zał.1, zał.2
79. F.0050.76.2015 15.04.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015r.,zał.1, zał.2
80. F.0050.77.2015 17.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Lesznie.
81. IZF.0050.78.2015 20.04.2015 w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Leszno spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2015r.
82. Or.0050.79.2015 20.04.2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych oraz w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, zał.1
83. OKS.0050.80.2015 20.04.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowywania przedszkolnego w związku z art.79a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
84. OKS.0050.81.2015 20.04.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty wychowania przedszkolnego w związku z art.14 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 827 oraz Dz.U. z 2014r. poz.7 i Dz. U. z 2014r. poz.811)
85. Or.0050.82.2015 23.04.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gmina Leszno w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
86. Or.0050.83.2015 24.04.2015 w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Zaborowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
87. Or.0050.84.2015 28.04.2015 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Leszno
88. F.0050.85.2015 29.04.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, Zał.1, Zał.2
89. F.0050.86.2016 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,Zał.1, Zał.2, Zał.3, Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 86/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 kwietnia 2015 r.
90. F.0050.87.2015 30.04.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Zarządzenia Nr 86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zał.1, Zał.2
91. F.0050.88.2015 30.04.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, Zał.1, Zał.2
92. Or.0050.89.2015 04.05.2015 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Leszno
93. IZF.0050.90.2015 04.05.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP w Zaborowie"
94. IZF.0050.91.2015 04.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie. 
95. F.0050.92.2015 07.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., zał. 1, zał. 2, zał. 3, uzasadnienie do zarządzenia 92/2015
96. F.0050.93.2015 07.05.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 92/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 maja 2015 roku, zał.1, zał.2 
97. F.0050.94.2015 07.05.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r., zał.1, zał.2
98. Or.0050.95.2015 08.05.2015 w sprawie wyboru rady sołeckiej sołectwa Marianów
99. F.0050.96.2015 15.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020, zał.1, objaśnienia do zarządzenia nr 96/2015r.
100. F.0050.97.2015 18.05.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.  zał. 1, zał. 2, zał. 3, uzasadnienie
101. F.0050.98.2015 18.05.2015 w sprawie : dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 maja 2015 roku.  zał. 1, zał. 2
102. F.0050.99.2015 18.05.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok. zał. 1, zał. 2
103. IZF.0050.100.2015 25.05.2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa trybun na boisku sportowym w Zaborowie".
104. F.0050.101.2015 27.05.2015 w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2014 rok.  zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4
105. F.0050.102.2015 28.05.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1, zał.2 
106. F.0050.103.2015 28.05.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 r., zał.1
107. .0050.104.2015 01.06.2015 w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Leszno i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu Kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
108. .0050.105.2015 03.06.2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie".
109. IZF.0050.106.2015 03.06.2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego - II etapu zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie".
110. IZF.0050.107.2015 08.06.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno"
111. IZF.0050.108.2015 18.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (Dz. U. z 2013 r. po. 907 z późniejszymi zmianami) na Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie.
112. IZF.0050.109.2015 18.06.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (Dz. U. z 2013 r. po. 907 z późniejszymi zmianami) na Budowę wodociągu w Al.Kalinowej w Marianowie.
113. OKS.0050.110.2015 25.06.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno, zał. 1
114. F.0050.111.2015 25.06.2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2014 rok.
115. F.0050.112.2015 25.06.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1,zał.2
116. F.0050.113.2015 25.06.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015r., zał.1, zał.2
117. Or.0050.114.2015 25.06.2015 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno, zał.1
118. F.0050.115.2015 30.06.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015r., zał.1, zał.2, zał.3, uzasadnienie do zarządzenia nr 115/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2015r.
119. F.0050.116.2015 30.06.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia nr 115/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 czerwca 2015, zał.1, zał. 2 
120. F.0050.117.2015 30.06.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
121. Or.0050.118.2015 03.07.2015 w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Lesznie
122. OKS.0050.119.2015 08.07.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w związku z art. 14 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827 oraz Dz. U. z 2014r. poz.7 i Dz.U. z 2014r. poz.811), zał 1
123. IZF.0050.120.2015 09.07.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) na dostawy oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
124. IZF.0050.121.2015 14.07.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizację odcinka drogi we wsi Roztoka, Modernizację ulicy Chabrowej we wsi Wiktorów
125. OKS.0050.122.2015 15.07.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowywania przedszkolnego w związku z art. 79a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z póź. zm.), zał.1
126. OKS.0050.123.2015 15.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
127. Or.0050.124.2015 20.07.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym
128. Or.0050.125.2015 22.07.2015 w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku.
129. Or.0050.126.2015 22.07.2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Lesznie, Uzasadnienie
130. OKS.0050.127.2015 22.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
131. Or.0050.128.2015 24.07.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lesznie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.
132. Or.0050.129.2015 27.07.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej. uzasadnienie
133. Or.0050.130.2015 28.07.2015 w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
134. Or.0050.131.2015 28.07.2015 w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowań.
135. F.0050.132.2015 29.07.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r. zał. 1, zał. 2, zał. 3, uzasadnienie
136. F.0050.133.2015 29.07.2115 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 132/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków. zał.1 i 2
137. F.0050.134.2015 29.07.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok. zał. 1, zał.2
138. Or.0050.135.2015 30.07.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Leszno, załącznik
139. Or.0050.136.2015 31.07.2015 w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
140. Or.0050.137.2015 03.08.2015 w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Lesznie.
141. IZF.0050.138.2015 03.08.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Jaśminowej etap I"
142. IZF.0050.139.2015 10.08.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
143. Or.0050.140.2015 17.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Leszno dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r., załącznik
144. OKS.0050.141.2015 17.08.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"
145. IZF.0050.142.2015 17.08.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Lesznie.
146. IZF.0050.143.2015 18.08.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na " Budowę wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie", "Budowę wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie", "Budowę wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie", " Budowę wodociągu w ulicy Łosia w Marianowie"
147. Or.0050.144.2015 26.08.2015 w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Leszno
148. F.0050.145.2015 27.08.2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury., zał.1, zał.1.1, zał.1.2, zał.1.3, zał.1.4, zał.1.5, zał.1.6, zał.1.7, zał.1.8, zał.1.9, zał.1.10, zał.2, zał.2.1, zał.2.2, zał.3.
149. F.0050.146.2015 27.08.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 26 sierpnia 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1, zał.2
150. .0050.147.2015 28.08.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
151. F.0050.148.2015 31.08.2015

w sprawie: częściowego podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015r.,zał.1, zał.2, zał.3, uzasadnienie.

152. F.0050.149.2015 31.08.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 148/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1, zał. 2
153. F.0050.150.2015 31.08.2015 w sprawie: zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
154.

IZF.0050.151.2015

01.09.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w Al.Kalinowej w Marianowie
155. Or.0050.152.2015 02.09.2015 w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Leszno, załącznik do zarządzenia nr 152
156. IZF.0050.153.2015 21.09.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na "Budowę wodociągu w miejscowości Łubiec (dz. nr ew. 130, dz. nr ew. 69)", "Budowę wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku". 
157. Or.0050.154.2015 23.09.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
158. Or.0050.155.2015 24.09.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej na obszarze Gminy Leszno w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
159. Or.0050.156.2015 24.09.2015 w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Leszno spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych osób do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
160. Or.0050.157.2015 24.09.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Leszno
161. F.0050.158.2015 30.09.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał. 1, zał. 2
162. F.0050.159.2015 30.09.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał. 1, zał. 2
163. Or.0050.160.2015 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Leszno w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, załącznik do zarządzenia nr 160/2015
164. Or.0050.161.2015 07.10.2015 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Leszno
165. IZF.0050.162.2015 08.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na "Budowę wodociągu w ul. Otuliny w Lesznie".
166. OKS.0050.163.2015 12.10.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno., zał. 1, zał.2
167. F.0050.164.2015 14.10.2015 w sprawie: podział rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015r., uzasadnienie do zarządzenia, zał.1, zał.2
168. F.0050.165.2015 14.10.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 164/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 października 2015 roku., zał.1, zał.2
169. IZF.0050.166.2015 16.10.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego zadania pn. " Modernizacja nawierzchni ulicy Wiosennej i Środkowej w Zaborowie".  
170. F.0050.167.2015 16.10.2015 w sprawie: planu przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Leszno, zał.1
171. IZF.0050.168.2015 19.10.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn." Rozbudowa budynku OSP w Łubcu".
172. F.0050.169.2015 19.10.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r,, uzasadnienie do zarządzenia 169/2015r.zał. 1, zał. 2
173. F.0050.170.2015 19.10.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 169/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 19 października 2015r., zał. 1, zał. 2
174. F.0050.171.2015 19.10.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok., zał. 1, zał. 2
175. IZF.0050.172.2015 20.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżniejszymi zmianami) na " Budowę punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Czarnowie", "Budowę punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie ", " Budowę punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie", "Budowę punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie", " Budowę punktów świetlnych w ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków", " Budowa punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie".
176. IZF.0050.173.2015 20.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na" Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej".
177. IZF.0050.174.2015 20.10.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na "Modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie /Etap II droga gminna dz.nr ew. 948/".
178. OKS.0050.175.2015 20.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
179. Or.0050.176.2015 26.10.2015 w sprawie Regulaminu gospodarki odzieżą, obuwiem, odzieżą ochronną i sprzętem ochrony indywidualnej w Urzędzie Gminy Leszno; zał. 1; tabela norm do regulaminu 
180. F.0050.177.2015 28.10.2015 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków; zał.1; zał.2
181. F.0050.178.2015 28.10.2015 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok; zał.1; zał.2
182. OKS.0050.179.2015 28.10.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w związku z art.79a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm); zał. 1
183. OKS.0050.180.2015 28.10.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w związku z art.90 ust 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. poz. 2572); zał.1
184. Or.0050.181.2015 28.10.2015 w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
185. F.0050.182.2015 30.10.2015 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2015r., uzasadnienie, zał. 1, zał. 2, zał. 3
186. F.0050.183.2015 30.10.2015 w sprawie : dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 182/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 października 2015 roku i zmian w planie finansowym wydatków. zał. 1, zał.2
187. F.0050.184.2015 30.10.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok. zał. 1, zał. 2
188. IZF.0050.185.2015 04.11.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego " Budowy wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie", " Budowy wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie", " Budowy wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie", " Budowy wodociągu w ulicy Łosia w Marianowie"
189. F.0050.186.2015 04.11.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
190. F.0050.187.2015 13.11.2015 w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016-2022, projekt uchwały, zał. 1, zał. 2, objaśnienie
191. F.0050.188.2015 13.11.2015 w sprawie : projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, projekt uchwały, zał.1, zał.2, zał. 2a, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał.8, uzasadnienie
192. Or.0050.189.2015 13.11.2015 w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno
193. Or.0050.190.2015 13.11.2015 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Leszno.
194. IZF.0050.191.2015 16.11.2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego "Budowa wodociągu w miejscowości Łubiec ( dz. nr ew.130, dz. nr ew.69)", "Budowy wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku"
195. Or.0050.192.2015 19.11.2015 w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Leszno.
196. F.0050.193.2015 19.11.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020, objaśnienia, zał. 1
197. Or.0050.194.2015 19.11.2015 w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku.
198. F.0050.195.2015 19.11.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie, zał.1
199. Or.0050.196.2015 19.11.2015 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Gawartowa Wola oraz rady sołeckiej
200. IZF.0050.197.2015 26.11.2015 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy wodociągu w ul. Otuliny w Lesznie.
201. F.0050.198.2015 26.11.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków.
202. F.0050.199.2015 26.11.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.
203. F.0050.200.2015 30.11.2015 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2016, zał.1, zał.2
204. F.0050.201.2015 30.11.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r., zał.1, zał.2, zał.3
205. F.0050.202.2015 30.11.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 201/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 listopada 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1, zał.2
206. F.0050.203.2015 30.11.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
207. OKS.0050.204.2015 07.12.2015 w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Leszno, zał.
208. Or.0050.205.2015 07.12.2015 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds.geodezji.
209. Or.0050.206.2015 09.12.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
210. OKS.0050.207.2015 09.12.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowania przedszkolnego, zał.1, zał. 2
211. OKS.0050.208.2015 09.12.2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty kosztów wychowania przedszkolnego, zał. 1, zał. 2
212. F.0050.209.2015 09.12.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie, zał.1, zał.
213. F.0050.210.2015 16.12.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku, zał.1, zał.2
214. F.0050.211.2015 16.12.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok, zał.1, zał.2
215. F.0050.212.2015 17.12.2015 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminay Leszno dla samorządowych instytucji kultury. zał. 1-2
216. GK.0050.213.2015 18.12.2015 w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn."Budowa punktów świetlnych w ul. Promykowej w Czarnowie", "Budowa punktów świetlnych w ul. Południowej w Feliksowie", "Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie", "Budowa punktów świetlnych w ul. Pogodnej w Wiktorowie", "Budowa punktów świetlnych w ul. Chopina na terenie sołectwa Wilków', "Budowa punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie"
217. F.0050.214.2015 22.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., zał.1
218. F.0050.215.2015 22.12.2015 w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 214/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2015 roku oraz zmian w planie finansowym wydatków, zał.1 
219. IZF.0050.216.2015 22.12.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usuwanie awarii i wykonanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno.
220. F.0050.217.2015 30.12.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r., zał.1
221. F.0050.218.2015 30.12.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie na 2015 r., zał.1
222. Or.0050.219.2015 31.12.2015 w sprawie: wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Lesznie, zał.1
223. F.0050.220.2015 31.12.2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2016, zał.1, zał.2
224. F.0050.221.2015 31.12.2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy na 2016 rok. zał.1, zał.2
225. F.0050.222.2015 31.12.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości wprowadzonego Zarządzeniem nr 187/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2014 roku
226. Or.0050.223.2015 31.12.2015 w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Leszno.
227. F.0050.224.2015 31.12.2015 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. zał. 1, zał. 2

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Kinga Kowalska
(2015-02-19 14:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Kowalska
(2016-05-11 13:05:41)

 
 
liczba odwiedzin: 4573713

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X