☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2012 rok

Lp. Nr Data Treść
1.  Or.0050.1.2012  02.01.2012  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
2.  Or.0050.2.2012  02.01.2012  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
3. OKS.0050.3.2012  02.01.2012  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących własnością Gminy Leszno
4. Or.0050.4.2012 12.01.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
5. IGK.0050.5.2012 13.01.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby Gminy Leszno 
6. Or. 0050.6.2012 16.01.2012 w sprawie odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. ZPGN.0050.7.2012  16.01.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrebie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 25/1
8.  F.0050.8.2012  17.01.2012  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok, załącznik nr 1, załącznik nr 2
9.  Or.0050.9.2012  19.01.2012  w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.   Or.0050.10.2012  24.01.2012  w sprawie odwołania i powołania sołtysa sołectwa Walentów - Podrochale
11.  Or.0050.11.2012  25.01.2012  w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.
 12.  IGK.0050.12.2012  25.01.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Leszno 
 13.  OKS.0050.13.2012  25.01.2012  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno
 14.  OKS.0050.14.2012  25.01.2012  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie, ul. Stołeczna 182, 05-083 Zaborów
 15.  OKS.0050.15.2012  25.01.2012  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie, ul. Szkolna 10, 05-084 Leszno
 16.  IGK.0050.16.2012  27.01.2012   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na kierownika projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznió z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
 17.  F.0050.17.2012  27.01.2012  w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Leszno na 2012r., załącznik
 18.  F.0050.18.2012  31.01.2012  w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych dostosowanych do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2012
 19.  F.0050.19.2012  31.01.2012  w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla gminy na 2012 rok 
20. OKS.0050.20.2012 31.01.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Świetlicy w Lesznie, ul. Szkolna10, 05-084 Leszno
21. OKS.21.2012 31.01.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Świetlicy w Zaborowie, ul. Kujawskiego 5, 05-083 Zaborów
22. OKS.22.2012 31.01.2012

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu

23. IGK.0050.23.2012 06.02.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na naprawę dróg gruntowych oraz dróg z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Leszno
24. Or.0050.24.2012 08.02.2012 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
25. F.0050.25.2012 08.02.2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Leszno na 2012r. /public/get_file.php?id=187944załącznik
26. Or.0050.26.2012 08.02.2012 w sprawie ustalenia Zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Leszno.
27. ZPGN.0050.27.2012 15.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka ew. nr 25/1 o powierzchni 0,4268 ha stanowiącej własność Gminy Leszno.
28. IGK.0050.28.2012 16.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na obsługę finansową projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
29. IGK.0050.29.2012 23.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zorganizowanie posiłków dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
30. IGK.0050.30.2012 23.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zorganizowanie transportu dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
31. F.0050.31.2012 24.02.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatkow na 2012r. załącznik nr 1   załącznik nr 2
32. F.0050.32.2012 24.02.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok      załącznik nr 1
33. Or.0050.33.2012 24.02.2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej oraz wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Leszno
34. OPS.0050.34.2012 29.02.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
35. IGK.0050.35.2012 01.03.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Sekretarza/Sekretarkę projektu oraz Specjalistę ds. Promocji i Rekrutacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
36. IGK.0050.36.2012 01.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na obsługę finansową projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
37. IGK.0050.37.2012 01.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zorganizowanieposiłków dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
38. IGK.0050.38.2012 01.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na zorganizowanie transportu dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
39. IGK.0050.39.2012 02.03.2012 w sprawie powołania Komisji na nabór nauczycieli do projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
40. F.0050.40.2012 02.03.2012 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie", dofinansowanego ze środków Europejskiegu Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.               Załącznik nr 1
41. IGK.0050.41.2012 12.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na ubezpieczenie Gminy Leszno
42. Or.0050.42.2012 19.03.2012 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie z dnia 15.03.2012r.  
43. Or.0050.43.2012 19.03.2012 w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
44. F.0151.44.2012 20.03.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości wprowadzonego Zarządzeniem nr 148/2010 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2010 roku.
45. ZPGN.0050.45.2012 28.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
46 F.0050.46.2012 29.03.2012 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury          Załącznik Nr 1          Załącznik Nr 1.1          Załącznik Nr 1.2          Załącznik Nr 1.2a          Załącznik Nr 1.2b          Załącznik Nr 1.3          Załącznik Nr 1.4          Załącznik Nr 1.5          Załącznik Nr 1.6          Załącznik Nr 1.7          Załącznik Nr 1.8          Załącznik Nr 1.9          Załącznik Nr 1.10          Załącznik Nr 1.11          Załącznik Nr 1.12          Załącznik Nr 1.13          Załącznik Nr 2          Załącznik Nr 3          Załącznik Nr 3.1          Załącznik Nr 3.2          Załącznik Nr 3.3          Załącznik Nr 3.4          Załącznik Nr 3.5
47. F.0050.47.2012 30.03.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy leszno do Uchwały Nr XIX/120/2012 Rady gminy Leszno z dnia 29 marca 2012r. załącznik nr 1, załącznik nr 2
48. IGK.0050.48.2012 30.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot okteślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) na obsługę finansową projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz popraa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
49. Or.0050.49.2012 02.04.2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Leszno
50. IGK.0050.50.2012 10.04.2012 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej do miejscowości Zaborówek
51. Or.0050.51.2012 10.04.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej
52. ZPGN.0050.52.2012 17.04.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31 i 7/32
53. F.0050.53.2012 24.04.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r       Załączniki nr 1, 2 i 3       Uzasadnienie
54. F.0050.54.2012 25.04.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok       Załącznik nr 1
55. Or.0050.55.2012 26.04.2012 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Leszno
56. F.0050.56.2012 26.04.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 kwietnia 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków         Załączniki nr 1 i 2
57. Or.0050.57.2012 14.05.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2011 z dnia 8 lipca 2011r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lesznie "Ankiety działalności urzędu"
58. ZPGN.0050.58.2012 18.05.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszgo przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminu Leszno
59. F.0050.59.2012 21.05.2012 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2011 rok        Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4
60. Or.0050.60.2012 21.05.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie Gminy Leszno
61. F.0050.61.2012 25.05.2012
62. F.0050.62.2012 29.05.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2011 rok
63. F.0050.63.2012 31.05.2012 w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
64. F.0050.64.2012 31.05.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
65. F.0050.65.2012 31.05.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
66. F.0050.66.2012 31.05.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
67. F.0050.67.2012 31.05.2012 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
68. F.0050.68.2012 31.05.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.        Załączniki nr 1, 2 i 3           Uzasadnienie
69. F.0050.69.2012 31.05.2012
70. F.0050.70.2012 31.05.2012
71. Or.0050.71.2012 31.05.2012
72. F.0050.72.2012 06.06.2012  w sprawie udzielenia upoważnienia.      Załącznik nr 1
73. F.0050.73.2012 08.06.2012  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. obsługi finansowej
74. ZPGN.0050.74.2012 12.06.2012

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, Gmina Leszno), w obrębie PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31 i 7/32

75. IGK.0050.75.2012 15.06.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkół Publicznych, Szkole Podstawowej w Lesznie; ul. Leśna 13, 05 - 084 Leszno.
76. IGK.0050.76.2012 15.06.2012 
77. OKS.0050.77.2012 19.06.2012  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie           Załącznik Nr 1
78. F.0050.78.2012 21.06.2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.               Załącznik Nr 1             Uzasadnienie
79. F.0050.79.2012 21.06.2012 
80. F.0050.80.2012 25.06.2012  w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości wprowadzonego Zarządzeniem nr 148/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2010 roku
81. F.0050.81.2012 25.06.2012  w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
82. F.0050.82.2012 25.06.2012  w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędy Gminy      Załącznik nr 1
83. F.0050.83.2012 28.06.2012  w sprawie utworzenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Leszno
84. F.0050.84.2012 29.06.2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.    Uzasadnienie      Załącznik Nr 1             Załącznik Nr 2            Załącznik Nr 3
85. F.0050.85.2012 29.06.2012
86. F.0050.86.2012 29.06.2012  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Leszno dnia 29 czerwca 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków     Załącznik nr 1       Uzasadnienie
87. Or.0050.87.2012 02.07.2012  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
88. F.0050.88.2012 02.07.2012  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Leszno
89. F.0050.89.2012 02.07.2012  w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Lesznie
90. OKS.0050.90.2012 04.07.2012
91. Or.0050.91.2012 04.07.2012 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Leszno
92. F.0050.92.2012 05.07.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka ew. nr 25/1 o powierzchni 0,4268ha, stanowiącej własność Gminy Leszno
93. OKS.0050.93.2012 06.07.2012  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna"
94. Or.0050.94.2012 12.06.2012  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. obsługi finansowej
95. ZPGN.0050.95.2012 16.07.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia tzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
96. OKS.0050.96.2012 18.07.2012  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
97. IGK.0050.97.2012 18.07.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś - Powązki, Gmina Leszno oraz modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Gmina Leszno
98. OKS.0050.98.2012 19.07.2012  w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, ul. Leśna 13
99. Or.0050.99.2012 26.07.2012  w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Lesznie
100. IGK.0050.100.2012 06.08.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie
101. ZPGN.0050.101.2012 07.08.2012  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 25/1
102. ZPGN.0050.102.2012 07.08.2012  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Leszno PGR, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31 i 7/32
103. IGK.0050.103.2012 16.08.2012  w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkół Publicznych, Szkole Podstawowej w Lesznie, ul. Leśna 13, 05 - 084 Leszno
104. F.0050.104.2012 20.08.2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012r.       Załącznik Nr 1        Uzasadnienie
105. F.0050.105.2012 20.08.2012  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 104/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 sierpnia 2012r.           Załącznik Nr 1
106. IGK.0050.106.2012 22.08.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kierownika projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
107. F.0050.107.2012 28.08.2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno w pierwszym półroczu 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury     Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 1.1     Załącznik Nr 1.2     Załącznik Nr 1.3     Załącznik Nr 1.4     Załącznik Nr 1.5     Załącznik Nr 1.6     Załącznik Nr 1.7     Załącznik Nr 1.8     Załącznik Nr 1.9     Załącznik Nr 1.10     Załącznik Nr 1.11     Załącznik Nr 1.12     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 2a     Załącznik Nr 2b     Załącznik Nr 2c     Załącznik Nr 3   
108. Or.0050.108.2012 29.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
109. IGK.0050.109.2012 29.08.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła"
110. F.0050.110.2012 31.08.2012  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.            Załącznik 1               Załącznik 2              Uzasadnienie
111. F.0050.111.2012 31.08.2012  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 110/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.      Załącznik Nr 1       Załącznik Nr 2
112. F.0050.112.2012 31.08.2012  w sprawie: w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.      Załącznik Nr 1
113. Or.0050.113.2012 03.09.2012  w sprawie udzielenia pełnomicnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 w Lesznie          Załącznik Nr 1
114. ZPGN.0050.114.2012 10.09.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia: 1 - czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w obrębie Leszno PGR, oznaczonych jako dz. ew. nr 7/22, jako dz. ew. nr 7/23, jako dz. ew. nr 7/24, jako dz. ew. nr 7/27, jako dz. ew. nr 7/31, jako dz. ew. nr 7/32,                   2 - drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Gawartowa Wola, oznaczonej jako dz. ew. 25/1
115. Or.0050.115.2012 13.08.2012  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących reorganizacji jednostki pomocniczej na terenie gminy Leszno           Załącznik Nr 1
116. F.0050.116.2012 14.09.2012  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 13 września 2012r. oraz zmian w planie wydatków            Załącznik Nr 1            Załącznik Nr 2
117. ZPGN.0050.117.2012 19.09.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń będących własnością Gminy Leszno, a stanowiących pomieszczenia użytkowe piwnicy w budynku położonym przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie
118. F.0050.118.2012 19.09.2012  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.         Załącznik Nr 1         Załącznik Nr 2                 Uzasadnienie
119. F.0050.119.2012 19.09.2012  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 118/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 19 września 2012r.                 Załącznik Nr 1         Załącznik Nr 2
120. F.0050.120.2012 19.09.2012  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.                   Załącznik Nr 1
121. IGK.0050.121.2012 19.09.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła"
122. Or.0050.122.2012 24.09.2012  w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Leszno           Załącznik Nr 1
123. IGK.0050.123.2012 27.09.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawy oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
124. F.0050.124.2012 28.09.2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.          Załącznik Nr 1                  Uzasadnienie
125. IGK.0050.125.2012 01.10.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła"
126. Or.0050.126.2012 01.10.2012  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno          Załącznik Nr 1          Załącznik do Regulaminu
127. OKS.0050.127.2012 09.10.2012  w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
128. IGK.0050.128.2012 09.10.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie
129. ZPGN.0050.129.2012 10.10.2012  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Towarzystwo Czarnów, w celu wprowadzenia właściwej nazwy miejscowości do "Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce"
130. IGK.0050.130.2012 11.10.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
131. IGK.0050.131.2012 18.10.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawy oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno
132. Or.0050.132.2012 18.10.2012  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki odpadami
133. Or.0050.133.2012 24.10.2012  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT
134. F.0050.134.2012 26.10.2012  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 25 października 2012r.       Załącznik Nr 1       Załącznik Nr 2
135. IGK.0050.135.2012 11.10.2012  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.       Załącznik Nr 1
136. F.0050.136.2012 29.10.2012  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2           Załącznik Nr 3           Uzasadnienie
137. F.0050.137.2012 29.10.2012  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 136/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 29 października 2012r. oraz zmian w planie finansowych wydatków           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2           Uzasadnienie
138. F.0050.138.2012 29.10.2012  w sprawie zmian w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok           Załącznik Nr 1
139. IGK.0050.139.2012 29.10.2012  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
140. F.0050.140.2012 07.11.2012  w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Leszno na 2012r.         Załącznik Nr 1         Uzasadnienie
141. F.0050.141.2012 14.11.2012 w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2013 - 2018      Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej      Załącznik Nr 1      Załącznik Nr 2       Objaśnienie
142. F.0050.142.2012 14.11.2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok      Projekt uchwały budżetowej      Załącznik Nr 1      Załącznik Nr 2      Załącznik Nr 3      Załącznik Nr 4      Załącznik Nr 5      Załącznik Nr 6      Załącznik Nr 7      Załącznik Nr 8      Załącznik Nr 9      Załącznik Nr 10       Uzasadnienie     
143. IGK.0050.143.2012 16.11.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na świadczenie usług transportowych z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły
144. IGK.0050.144.2012 16.11.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Leszno
145. OKS.0050.145.2012 28.11.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
146. IGK.0050.146.2012 28.11.2012 w sprawie powołania Komisji na nabór nauczycieli na "Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI: 9 grup - po 10 uczniów, zajęcia 1x w tygodniu" do projektu pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie"
147. F.0050.147.2012 29.11.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXV/166/2012 Rady Gminy Leszno z Dnia 28 listopada 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków           Załącznik Nr 1
148. F.0050.148.2012 29.11.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok           Załącznik Nr 1
149. IGK.0050.149.2012 03.12.2012 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru częściowego Budowy ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie
150. Or.0050.150.2012 05.12.2012 w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia będące na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leszno           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2           Załącznik Nr 3           Załącznik Nr 4           Załącznik Nr 5
151. IGK.0050.151.2012 06.12.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na przyjmowanie do schroniska i zapewnienie odpowiednicy warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom występującym na terenie Gminy Leszno
152. F.0050.152.2012 06.12.2012 w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2013           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2
153. F.0050.153.2012 14.12.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
154. F.0050.154.2012 14.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2           Załącznik Nr 3
155. F.0050.155.2012 14.12.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok           Załącznik Nr 1
156. F.0050.156.2012 14.12.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzania Nr 154/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 grudnia 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2
157. F.0050.157.2012 17.12.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji "Wartości niematerialnych i prawnych" - programów komputerowych, licencji
158. F.0050.158.2012 21.12.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2012r. oraz zmian w planie finansowym wydatków             Załącznik Nr 1             Załącznik Nr 2
159. IGK.0050.159.2012 21.12.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na przyjmowanie do schroniska i zapewnienie odpowiednich warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom występującym na terenie Gminy Leszno
160. F.0050.160.2012 31.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2           Załącznik Nr 3
161. F.0050.161.2012 31.12.2012 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok           Załącznik Nr 1
162. F.0050.162.2012 31.12.2012 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Zarządzenia Nr 160/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2012r.                   Załącznik Nr 1
163. F.0050.163.2012 31.12.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na Lata 2012 - 2018            Załącznik Nr 1
164. F.0050.164.2012 31.12.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie oraz druków ścisłego zarachowania
165. F.0050.165.2012 31.12.2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2013           Załącznik Nr 1           Załącznik Nr 2

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Małgorzata Lasocka
(2012-01-13 13:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2013-11-26 12:28:01)

 
 
liczba odwiedzin: 4573710

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X