☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019 rok

Lp. Nr Data Treść
1 Or.0050.1.2019 02.01.2019 W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Leszno do podpisywania zaświadczeń w sprawach dotyczących podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2 Or.0050.2.2019 02.01.2019 W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Leszno do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT.
3 Or.0050.3.2019 03.01.2019 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Leszno w 2019 roku.
4 Or.0050.4.2019 03.01.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno,   załącznik
5 F.0050.5.2019 11.01.2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019
6 F.0050.6.2019 11.01.2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019 
7 F.0050.7.2019 14.01.2019 w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno  
8 Or.0050.8.2019 14.01.2019 w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia
9 IZF.0050.9,2019 16.01.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: "naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej"
10 OK.0050.10.2019 22.01.2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do gminnych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
11 OK.0050.11.2019 22.01.2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno na rok szkolny 2019/2020
12 Or.0050.12.2019 28.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych gminy Leszno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku    
13 Or.0050.13.2019 30.01.2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Leszno konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Leszno
14 Or.0050.14.2019 30.01.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Leszno do podpisywania decyzji administracyjnych
15 Or.0050.15.2019 04.02.2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Leszno
16 F.0050.16.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
17 F.0050.17.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
18 F.0050.18.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
19 F.0050.19.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
20 F.0050.20.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
21 F.0050.21.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
22 F.0050.22.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
23 F.0050.23.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
24 F.0050.24.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie  im. Leśnych Skrzatów do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
25 F.0050.25.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
26 F.0050.26.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
27 F.0050.27.2019 05.02.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
28 Or.0050.28.2019 07.02.2019 w sprawie warunków rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku gminnym "Mój Rynek" w Lesznie oraz wysokości opłaty za rezerwację stanowiska handlowego
29 Or.0050.29.2019 07.02.2019 w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji ds. Nagród i Stypendiów Sportowych
30 Or.0050.30.2019 07.02.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zwolnionej z odbycia służby przygotowawczej
31 Or.0050.31.2019 07.02.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Leszno do podpisywania wezwań do kwalifikacji wojskowej
32 F.0050.32.2019 13.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
33 F.0050.33.2019 13.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
34 F.0050.34.2019 13.02.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 13 lutego 2019 roku
34A Or.0050.34A.2019 14.02.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno
35 Or.0050.35.2019 15.02.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wąsy Wieś oraz rady sołeckiej
36 IZF.0050.36.2019 18.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. u. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie: "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulica Podleśną"
37 Or.0050.37.2019 18.02.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Zaborów oraz rady sołeckiej
38 F.0050.38.2019 21.02.2019 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Leszno w 2019 roku. 
39 F.0050.39.2018 22.02.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Lesznie na 2019 rok
40 Or.0050.40.2019 22.02.2019 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych
41 Or.0050.41.2019 22.02.2019 w sprawie upoważnienia pracownika rzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
42 Or.0050.42.2019 22.02.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno   załącznik
43 Or.0050.43.2019 25.02.2019 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leszno
44 F.0050.44.2019 27.02.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr VII/34/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. 
45 Or.0050.45.2019 28.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie
46 Or.0050.46.2019 28.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
47 Or.0050.47.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Powązki oraz rady sołeckiej
48 Or.0050.48.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Gawartowa Wola oraz rady sołeckiej
49 Or.0050.49.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Kępiaste oraz rady sołeckiej
50 Or.0050.50.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Zaborówek oraz rady sołeckiej
51 Or.0050.51.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wólka oraz rady sołeckiej
52 Or.0050.52.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Marianów oraz rady sołeckiej
53 Or.0050.53.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilkowa Wieś oraz rady sołeckiej
54 Or.0050.54.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Łubiec oraz rady sołeckiej
55 Or.0050.55.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wąsy Kolonia oraz rady sołeckiej
56 Or.0050.56.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Roztoka oraz rady sołeckiej
57 Or.0050.57.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Walentów oraz rady sołeckiej
58 Or.0050.58.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Czarnów oraz rady sołeckiej
59 Or.0050.59.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Grądy oraz rady sołeckiej
60 Or.0050.60.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Feliksów oraz rady sołeckiej
61 Or.0050.61.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Trzciniec oraz rady sołeckiej
62 Or.0050.62.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wiktorów oraz rady sołeckiej
63 Or.0050.63.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wyględy oraz rady sołeckiej
64 Or.0050.64.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wilków oraz rady sołeckiej
65 Or.0050.65.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Szadkówek oraz rady sołeckiej
66 Or.0050.66.2019 04.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Korfowe oraz rady sołeckiej
67 Or.0050.67.2019 05.03.2019

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Leszno konsultacji społecznych projektów statutów sołectw powstałych po podziale Sołectwa Leszno

projekty uchwał:

68 Or.0050.68.2019 06.03.2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
69 F.0050.69.2019 07.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy
70 F.0050.70.2019 07.03.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok 
71 F.0050.71.2018 07.03.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 7 marca 2019 r.
72 IZF.0050.72.2019 08.03.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie podzielone na części

I część Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 -254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)

II część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr.40/7,42/2)

III część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199, 29/11, 220, 29/21, 219)

IV część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach

V część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

VI część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

VII część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

VIII część - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz. nr. 30/7, 29/9, 29/8, 210/4, 28/4)

IX część - Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz. nr. 43/24) 

 

73 Or.0050.73.2019 11.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr9/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
74 Or.0050.74.2019 11.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wólka oraz rady sołeckiej
75 Or.0050.75.2019 19.03.2019 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
76 OK.0050.76.2019 22.03.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
77 OK.0050.77.2019 22.03.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie 
78 Or.0050.78.2019 22.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Leszno
79 Or.0050.79.2019 22.03.2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno
80 F.0050.80.2019 22.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
81 F.0050.81.2019 28.03.2019 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
82 Or.0050.82.2019 29.03.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wyględy oraz rady sołeckiej
83 F.0050.83.2019 29.03.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr VIII/45/2019 Rady gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
84 Ok.0050.84.2019 04.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie
85 Or.0050.85.209 08.04.2019 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno 
86 F.0050.86.2019 10.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
87 F.0050.87.2019 10.04.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
88 F.0050.88.2019 10.04.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 86/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 10 kwietnia 2019 r. 
89 Or.0050.89.2019 11.04.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Grądy oraz rady sołeckiej
90 Or.0050.90.2019 12.04.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 121/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 03 października 2016 r. i Zarządzenia Nr 158/2016/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 05 grudnia 2016 r.
90A Or.0050.90A.2019 12.04.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 18 lutego 2016 r. i Zarządzenia Nr 157/2016/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 05 grudnia 2016 r.
91 Or.0050.91.2019 15.04.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wyględy oraz rady sołeckiej
92 OK.0050.92.2019 24.04.2019 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 
93 Or.0050.93.2019 24.04.2019

w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obsługi informatycznej w obwodach na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

94 F.0050.94.2019 25.04.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do uchwały Nr IX/52/2019 Rady miny Leszno z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków 
95 Or.0050.95.2019 29.04.2019

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

96. F.0050.96.2019 30.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
97 F.0050.97.2019 30.04.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
98 F.0050.98.2019 30.04.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 96/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
99 IZF.0050.99.2019 30.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na realizację usługi: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leszno 
100 IZF.0050.100.2019 08.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na realizację usługi Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leszno
101 Or.0050.101.2019 08.05.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 24 lutego 2012 r.
102 Ok.0050.102.2019 09.05.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
103 IZF.0050.103.2019 09.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów" 
104 F.0050.104.2019 15.05.2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2018 rok
105 Or.0050.105.2019 16.05.2019 w sprawie wprowadzenia polityki zabezpieczenia pomieszczeń i postępowanie z kluczami w budynku Urzędu Gminy Leszno
106 IZF.0050.106.2019 20.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na terenie gminy Leszno"
107 IZF.0050.107.2019 20.05.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku"
108 F.0050.108.2019 22.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy
109 F.0050.109.2019 22.05.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
110 F.0050.110.2019 22.05.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 22.05.2019 r.
111 IZF.0050.111.2019 22.05.2019 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy J. Kujawskiego 5 w Zaborowie"
112 OK.0050.112.2019 23.05.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
113 Or.0050.113.2019 27.05.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
114 Or. 0050.114.2019 28.05.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno    załącznik
115 IZF.0050.115.2019 28.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach projektu
116 IZF.0050.116.2019 28.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej"
117 Or.0050.117.2019 31.05.2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Leszno za 2018 rok; "Raport o stanie gminy Leszno za 2018 r."; zgłoszenie do debaty nad "Raportem o stanie gminy Leszno za 2018 r."
118 OK.0050.118.2019 31.05.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
119 F.0050.119.2019 31.05.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do uchwały nr XI/64/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31.05.2019 r.
120 F.0050.120.2019 03.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
121      
122      
123 Or.0050.123.2019 06.06.2019

w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich sołectw Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód

125 Or.0050.125.2019 14.06.2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Leszno
126 OK.0050.126.2019 14.06.2019  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
127 IZF.0050.127.2019 17.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś"
128 IZF.0050.128.2019 17.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów
129 OK.0050.129.2019 19.06.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
130 F.0050.130.2019 19.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
131 F.0050.131.2019 19.06.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XII/71/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 czerwca 2019 r. 
132 Or.0050.132.2019 24.06.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
133 Or.0050.133.2019 24.06.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno   załącznik
134 F.0050.134.2019 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2018 rok
135 Or.0050.135.2019 27.06.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
136 Or.0050.136.2019 27.06.2019 w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o których mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" 
137 or.0050.137.2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia  na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o których mowa w § 13a ust. 2 ustawy
138 Or.0050.138.2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia  na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o których mowa w § 13a ust. 2 ustawy
139 OK.0050.139.2019 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
140 F.0050.140.2019 28.06.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
141 F.0050.141.2019 28.06.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 139/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków 
142 Or.0050.142.2019 01.07.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji - zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
143 0050.143.2019 03.07.2019 w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły
144 OK.0050.144.2019 03.07.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
145 F.0050.145.2019 03.07.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2019 Wójta gminy Leszno z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
146 Or.0050.146.2019 03.07.2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Leszno do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Leszno
147 F.0050.147.2019 04.07.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lipca 2019 r. 
148 Or.0050.148.2019 04.07.2019 w sprawie upoważnienia pracownika do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia
149 O.0050.149.2019 11.07.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
150 Or.0050.150.2019 15.07.2019 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wąsy Kolonia
152 IZF.0050152.2019 18.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Leszno"
153 OK.0050.153.2019 22.07.2019 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
154 Or.0050.154.2019 24.07.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
155 IZF.0050.155.2019 25.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
156 Or.0050.156.2019 26.07.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 164/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. i Zarządzenia Nr 41/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
157 Or.0050.157.2019 29.07.2019

w sprawie wyborów w zakresie nieobsadzonego mandatu w radzie sołeckiej sołectwa Leszno Północ;

informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członka rady sołeckiej sołectwa Leszno Północ;

formularz zgłoszeniowy

158 F.0050.158.2019 31.07.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
159 F.0050.159.2019 31.07.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
160 F.0050.160.2019 01.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
161 F.0050.161.2019 01.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
162 F.0050.162.2019 01.08.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 160/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 1 sierpnia 2019 r.
163 F.0050.163.2019 12.08.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
164 Or.0050.164.2019 12.08.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie gminy Leszno
165 IZF.0050.165.2019 12.08.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno"
166 ZPGN.0050.166.2019 12.08.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
167 Or.0050.167.2019 23.08.2019 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 
168 F.0050.168.2019 27.08.2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Leszno za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury
169 OK.0050.169.2019 27.08.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie
170 OK.0050.170.2019 27.08.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
171 OK.0050.171.2019 27.08.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
172 OK.0050.172.2019 27.08.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna"
173 F.0050.173.2019 30.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
174 F.0050.174.2019 30.08.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
175 F.0050.175.2019 30.08.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
176 F.0050.176.2019 30.08.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT
177 OK.0050.177.2019 02.09.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie
178 OK.0050.178.2019 02.09.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
179 Or.0050.179.2019 05.09.2019 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Leszno
180 F.0050.180.2019 05.09.2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Leszno
181 OK.0050.181.2019 05.09.2019 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
182 Or.0050.182.2019 09.09.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do wsparcia obsługi informatycznej w obwodach na terenie gminy Leszno w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
183 Or.0050.183.2019 09.09.2019 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Leszno w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
184 F.0050.184.2019 09.09.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
185 F.0050.185.2019 09.09.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków na 2019 rok
186 F.0050.186.2019 09.09.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
187 F.0050.187.2019 09.09.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie do zaciągania zobowiązań z przekroczeniem roku budżetowego
188 ZPGN.0050.188.2019 12.09.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Leszno oznaczonej jako działka o nr ew. 489/2 
189 Or.0050.189.2019 12.09.2019 w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
190 ZPGN.0050.190.2019 17.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Leszno oznaczonej jako działka o nr ew. 489/2 
191 Or.0050.191.2019 17.09.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. inwestycji w Referacie inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych
192 Or.0050.192.2019 25.09.2019 w sprawie powołania nowego członka Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie
193 Or.0050.193.2019 25.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Leszno w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
194 F.0050.194.2019 25.09.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XV/84/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 25 września 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
195 Or.0050.195.2019 27.09.2019 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
197 Or.0050.197.2019 30.09.2019 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Leszno
198 F.0050.198.2019 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
199 F.0050.199.2019 30.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
200 F.0050.200.2019 30.09.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 198/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 września 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
201 F.0050.201.2019 07.10.2019 w sprawie terminu składania wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Leszno
202 OK.0050.202.2019 08.10.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
203 IZF.0050.203.2019 09.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Wymiana podłogi w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie"
204 OK.0050.204.2019 09.10.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
205 Or.0050.205.2019 10.10.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia przedsięwzięć do budżetu gminy Leszno na rok 2020  załącznik nr 1,  załącznik nr 2
206 F.0050.206.2019 11.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
208 F.0050.208.2019 11.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
207 F.0050.207.2019 11.10.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 206/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 11 października 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
209 INiOC.0050.209.2019 14.10.2019 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
210 Or.0050.210.2019 14.10.2019 w sprawie upoważnienia pracownika do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów występujących w Urzędzie Gminy Leszno wymagających potwierdzenia 
211 F.0050.211.2019 14.10.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
212 INiOC.0050.212.2019 16.10.2019 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Leszno
213 Or.0050.213.2019 18.10.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno   załącznik
214 Or.0050.214.2019 18.10.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 34A/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Leszno
215 Or.0050.215.2019 22.10.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Leszno z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
216 Or.0050.216.2019 22.10.2019 w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
217 IZF.0050.217.2019 23.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:"Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej"
218 OR.033.218.2019 23.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż gminnego pojazdu
219 OR.0050.219.2019 23.10.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora/inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Referacie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Leszno
220 Or.0050.220.2019 23.10.2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
221 F.0050.221.2019 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
222 F.0050.222.2019 31.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
223 F.0050.223.2019 31.10.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 30 października 2019 r.
224 F.0050.224.2019 31.10.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 221/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 października 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków
224a F.0050.224a.2019 31.10.2019  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
225 Or.0050.225.2019 04.11.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

226 Or.0050.226.2019 04.11.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby, która ukończyła służbę przygotowawczą 
227 F.0050.227.2019 04.11.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
229 Or.0050.229.2019 13.11.2019 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Leszno
230 Or.0050.230.2019 14.11.2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Leszno
231 Or.0050.231.2019 14.11.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej 
233   15.11.2019 w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027 
234 F.0050.234.2019 15.11.2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, Załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 2a, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, uzasadnienie
236 Or.0050.236.2019 20.11.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Świetlicy w Lesznie    Załącznik - ogłoszenie
237 F.0050.237.2019 20.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
238 F.0050.238.2019 20.11.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
239 F.0050.239.2019 20.11.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 237/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 listopada 2019 oraz zmian w planie finansowym wydatków.
240 IZF.0050.240.2019 21.11.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację usługi: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leszno
241 IZF.0050.241.2019 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn.:"Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie"
242 F.0050.242.2019 29.11.2019 w sprawie dokonywania płatności w Gminie Leszno oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności oraz rozliczania podatku VAT.
243 F.0050.243.2019 05.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
244 F.0050.244.2019 05.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
245 F.0050.245.2019 05.12.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 243/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz zmian w planie finansowym wydatków.
246 F.0050.246.2019 05.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.
247 IZF.0050.247.2019 10.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację usługi pn. :"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno".
249 F.0050.249.2019 10.12.2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.
250 F.0050.250.2019 19.12.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Uchwały Nr XIX/104/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2019r.
251 F.0050.251.2019 19.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
252 F.0050.252.2019 20.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
253 F.0050.253.2019 20.12.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 252/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2019 r.
254 F.0050.254.2019 20.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
255 ZPGN.0050.255.2019 27.12.2019 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Leszno, oznaczonej jako działka ew. 489/2 o pow. 0,09 ha.
256 Or.0050.256.2019 27.12.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Świetlicy w Lesznie
257 F.0050.257.2019 31.12.2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

260 F.0050.260.2019 31.12.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 14 stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno

258  F.0050.258.2019  31.12.2019 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Lesznie do Zarządzenia Nr 257/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Justyna Grzelak
(2019-01-03 12:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2020-07-24 13:46:04)

 
 
liczba odwiedzin: 4573717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X