☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2010 rok

Lp. Nr. Data Treść
1. ZP-0151/1/2010 04.01.2010r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na sporządzenie wycen

2. Or - 0151/2/2010 06.01.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy leszno z zakresu kultury fizycznej i sportuZałącznik nr 1 
3. GN - 0151/3/2010 07.01.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Czarnów, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 
4. GN- 0151/4/2010 12.01.2010r. w sprawie powołania komisji kontrolującej spełnianie obowiązku zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych.
5. 0151/5/2010 18.01.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT.
6. Or - 0151/6/2010 08.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
7. Or - 0151/7/2010 09.02.2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady i Komisji
8. F-0151/8/2010 10.02.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2010r.  załącznik nr 1    załącznik nr 2 część I   załącznik nr 2 część 2
9.  F - 0151/9/2010  10.02.2010r.

 w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek budzetowych dostosowanych do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 

Plan finansowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie na rok 2010, Dochody

Plan finansowy Szkoły Podstawowej im. powstańców 1863 Roku w Zaborowie na rok 2010

Plan finansowy Gimnazjum w Zaborowie na rok 2010

Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie na rok 2010

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Zaborowie na rok 2010

Plan finansowy Publicznego Przedszkola w Zaborowie na rok 2010, Dochody

Plan finansowy Publicznego Przedszkola w Zaborowie na rok 2010

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie na rok 2010

Projekt planu finansowego Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego na 2010r.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie na rok 2010

Plan finansowy na rok 2010 Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. "Leśnych Skrzatów', Dochody 

Plan dochodów ZSP w Lesznie na rok 2010

Plan finansowy wydatków na rok 2010 ZSP w Lesznie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Lesznie na rok 2010  

Plan finansowy wydatków Gimnazjum w Lesznie na rok 2010

Plan finansowy wydatków stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej w Lesznie na rok 2010

Plan fiinansowy wydatków POKL na rok 2010 w ZSP w Lesznie

Plan dochodów własnych ZSP w Lesznie na rok 2010

10. GN-0151/10/2010 11.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno 
11. Or - 0151/11/2010 15.02.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
12. F - 0151/12/2010 15.02.2010r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy na 2010 rokzałącznik nr 1
13. ZP - 0151/13/2010 17.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla Urzędu Gminy w Lesznie
14. ZP - 0151/14/2010 17.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na budowę punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie
15. Or - 0151/15/2010 18.02.2010r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania upłynął
16. GN - 0151/16/2010 23.02.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
17. ZP - 0151/17/2010  26.02.2010r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na naprawę ulic i dróg gruntowych na terenie Gminy Leszno
 18.  ZP - 0151/18/2010  01.03.2010r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
19. Or - 0151/19/2010 02.03.2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2010 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Lesznozałącznik nr 1 
20. ZP - 0151/20/2010 15.03.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na naprawę ulic i dróg gruntowych na terenie Gminy Leszno
21. ZP - 0151/21/2010 15.03.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek
21A GN-0151/21A/2010 16.03.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Czarnów, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 
22. F- 0151/22/2010 18.03.2010r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy za 2009 rok  część I     część II  

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok część I   część II   część III

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych w 2009 roku i Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależącedo sektora finansów publicznych w 2009r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół Publicznych za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok część I     część II   część III   częśc IV

Sprawozadnia z wykonania planów finansowych za 2009 rok samorządowych instytucji kultury:

Świetlica w Czarnowie

Świetlica w Zaborowie

Świetlica w Lesznie

Świetlica w Łubcu

Publiczna Biblioteka w Lesznie

23. F - 0151/23/2010 26.03.2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rokzałącznik nr 1
24.   26.03.2010r. w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010; załącznik nr 1; załącznik nr 2
25.  F - 0151/25/2010  26.03.2010r.  w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy
26. F - 0151/26/2010 26.03.2010r. w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki 
27. F - 0151/27/2010 26.03.2010r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
28. F - 0151/28/2010 26.03.2010r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołowi Szkół Publicznych w Zaborowie do dokonywania zmian
29. F - 0151/29/201 26.03.2010r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zaborowie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
30. F - 0151/30/2010 26.03.2010r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
31. F - 0151/31/2010 26.03.2010r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki
32. 0151/32/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
33. 0151/33/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
34. 0151/34/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
35. 0151/35/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
36. 0151/36/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
37. 0151/37/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
38. 0151/38/2010 31.03.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków 
39. 0151/39/2010 12.04.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
40. GN - 0151/40/2010 12.04.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
41.   22.04.2010r. w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010, załącznik nr 1
42. Or - 0151/42/2010 22.04.2010r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010r. dla pracowników Urzedu Gminy Leszno
43. GN - 0151/43/2010 23.04.2010r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, załącznik nr 1
44. ZP- 0151/44/2010 17.05.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek
45. F - 0151/45/2010 24.05.2010r. w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budzetowej Gminy Leszno na rok 2010, załącznik nr 1załącznik nr 2  
46. F - 0151/46/2010 25.05.2010r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok, załącznik nr 1
47. Or - 0151/47/2010 26.05.2010r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej, załącznik nr 1
48. Or - 0151/48/2010 31.05.2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
49. F - 0151/49/2010 31.05.2010 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Leszno na rok 2010  załącznik nr 1
50. GN - 0151/50/2010 01.06.2010 w sprawie zmian do rzeczowego wykazu akt dokonanych na potrzeby Urzędu Gminy Leszno
51. ZP - 0151/51/2010 01.06.2010  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na modernizację odcinka drogi we wsi Powązki, Gmina Leszno
52. ZP - 0151/52/2010 01.06.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na urządzenie centrum wsi Leszno
53. ZP - 0151/53/2010 04.06.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS
54. ZPG - 0151/54/2010 04.06.2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  
55. Or - 0151/55/2010 07.06.2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  załącznik nr 1
56. GN - 0151/56/2010 08.06.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno
57. F - 0151/57/2010 08.06.2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.  załącznik część 1   część 2   część 3 część 4  część 5 
58. Or - 0151/58/2010 14.06.2010 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2010 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno
59. Oś - 0151/59/2010 16.06.2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji w celu potwierdzenia strat powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych gradobiciem oraz obfitymi opadami deszczu na terenie Gminy Leszno

60.

Or - 0151/60/2010 17.06.2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
61. F - 0151/61/2010 18.06.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy załączniki 1 i 2   załączniki 2a i 3
62. F - 0151/62/2010 21.06.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok  załącznik
63. F - 0151/63/2010 21.06.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010   załączniki 1 i 2
64. GN - 0151/64/2010 29.06.2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Zaborów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 105/7 
65. F - 0151/65/2010 30.06.2010 zmian w budżecie gminy  załączniki 1 i 2    załączniki 2a i 3
66. F - 0151/66/2010 30.06.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok  załącznik
67. F - 0151/67/2010 30.06.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 (po zmianach)  załącznik
68. F - 0151/68/2010 02.07.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok   załącznik
69. F - 0151/69/2010 02.07.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 (po zmianach)  załącznik 1 i 2   
70 ZP - 0151/70/2010 02.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartoości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego
71. ZP-0151/71/2010 02.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu  nieograniczonego na podstawie atr. 39 o watrości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 / tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami/ na zakup i dostawę nowego, uterenowionego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie.
72. Or-0151/72/2010 02.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacycjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej
73. Or-0151/73/2010 06.07.2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji   
74. ZP-0151/74/2010 09.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o watrości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8/ tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie
75. Or-0151/75/2010 12.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
76. Or-0151/76/2010 15.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
77. Or-0151/77/2010 15.07.2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
78. F-0151/78/2010 19.07.2010  w sprawie zmian w budzecie gminy
79. F-0151/79/2010  20.07.2010  w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok
80. F-0151/80/2010  20.07.2010  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/
81. Nr-0151/81/2010 21.07.2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dochodzenia należności gminnych z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
82. GN-0151/16/2010 02.08.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leszno.
83. F-0151/83/2010 02.08.2010 w sprawie zmian do załącznika nr 1 zakładowego planu kont Instytucji Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 81/2004 Wójta Gminy z dnia 31.12.2004r.
84. Or-0151/84/2010 05.08.2010 w sprawie powołania Komsji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
85. GN-0151/85/2010 06.08.2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej : województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Zaborów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 105/7.
86.  GN-0151/86/2010  10.08.2010  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: Nieruchomość gruntowa niezabudowana (położona : województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Czarnów, oznaczona jako działaki ew. nr 103, 104,105, 106, 107, 108
87.  F-0151/87/2010  16.08.2010  w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy na 2010 r.
88.  F-0151/88/2010  17.08.2010  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do uchwały budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/ oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy po stronie wydatków.
89.  F-0151/89/2010  26.08.2010  w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r. informacja opisowa, załącznik nr 1, załącznik nr 2,załącznik nr 2a, załącznik nr 2b, załącznik nr 3, załącznik nr 4,załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10,załącznik nr 11,załącznik nr 12,załącznik nr 13, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Czarnowie,informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Łubcu,informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Zaborowie,informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Lesznie,informacja o przebiegu wykanania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lesznie.
 90. Nr ZP-0151/90/2010  03.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno.
 91. GN-0151/91/2010  07.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leszno.
 92. F-0151/92/2010  13.09.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok, załącznik 1
 93. F-0151/93/2010  13.09.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/ po stronie dochodów i wydatków, załącznik 1, załącznik 2
 94. Nr IN i OC - 0151/21/2010  15.09.2010 w sprawie powłania komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC. 
 95. F-0151/95/2010  16.09.2010 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Leszno na rok 2010 po stronie wydatków, załącznik 1
 96. Nr ZP-0151/96/2010  16.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, we wsi Wąsy Kolonia i ulicy Górnej we wsi Grądy, Gmina Leszno.
 97. Nr ZP-0151/97/2010  16.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na dostawę oleju opałowego.
 98. F-0151/98/2010  24.09.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/ po stronie dochodów i wydatków, załącznik 1, 2
 99. F-0151/99/2010  24.09.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok.
100. F-0151/100/2010  29.09.2010 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Leszno.
       
102. F-0151/102/2010  29.09.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy, załącznik 1, 2, załącznik 3
103. F-0151/103/2010 29.09.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1, 2
104. F-0151/104/2010 30.09.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok., załacznik 1
105. Nr Or-0151/105/2010 01.10.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Leszno., regulamin, załącznik 1, 2, załącznik 3
106. Nr-0151/106/2010 01.10.2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków.
107. Nr-0151/107/2010 01.10.2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do korzystania z udostępnionej bazy danych z ewidencji gruntów i budynków.
108. Nr Or-0151/108/2010 01.10.2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, załącznik 1
109.   06.10.2010 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Leszno na rok 2010,załącznik 1
110. Or-0151/110/2010 06.10.2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
111. Nr ZP-0151/111/2010 20.10.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno.
112. F-0151/112/2010 29.10.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1, załącznik 2
113. Or-0151/113/2010 29.10.2010 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2010 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno. załącznik 1
114. F-0151/114/2010 29.10.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok, załącznik 1
115. GN -0151/115/2010 03.11.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno.
116. Or-0151/116/2010 09.11.2010 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, załącznik 1
117. GN -0151/117/2010 10.11.2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej (położonej: woj. Mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Czarnów.
118. Nr ZP-0151/118/2010 10.11.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości, w sezonie zimowym 2010/2011.
119. F-0151/119/2010 12.11.2010 w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2011-2018, projekt uchwały, załącznik 1, załącznik 2,załącznik 3
120. F-0151/120/2010 12.11.2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rokprojekt uchwały, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 2a, załącznik 2b, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, 6, załącznik 7, załącznik 8, 9, załącznik 10, załącznik 11, uzasadnienie - str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
121. F-0151/121/2010 19.11.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy. załącznik 1, 2, załącznik 3
122. F-0151/122/2010 19.11.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1, załącznik 2
123. Or-0151/123/2010 19.11.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w części dotyczącej składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
124. F-0151/124/2010 22.11.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok, załącznik 1
125. F-0151/125/2010 26.11.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3
126. F-0151/126/2010 26.11.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/ oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy, załącznik 1, załącznik 2
127. F-0151/127/2010 29.11.2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok, załącznik 1
128. Nr Or-0151/128/2010 29.11.2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Leszno.
129. Nr ZP-0151/129/2010 01.12.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno.
130. Or-0151/130/2010 06.12.2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
131. Nr ZPG-743a/9/10/BP 08.12.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami części wsi Wólka, w celu ustalenia obszaru oraz nazwy nowej jednostki osadniczej - osady stanowiącej część wsi Wólka.
132. GN -0151/132/2010 08.12.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno.
133. F-0151/133/2010 09.12.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1, 2
134. F-0151/134/2010 09.12.2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
135. Nr ZP-0151/135/2010 14.12.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno.
136. F-0151/136/2010 16.12.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy, załącznik 1
137. F-0151/137/2010 16.12.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1
138. F-0151/138/2010 23.12.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy, załącznik 1
139. F-0151/139/2010 23.12.2010 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/, załącznik 1
140. F-0151/140/2010 29.12.2010   w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rak 2010 /po zmianach/, załącznik 1,  załącznik 2
141. Nr ZP-0151/141/2010 30.12.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na: I część - wyłapywanie, opieka weterynaryjna oraz przetransportowanie do schroniska bezdomnych zwierząt występujących na terenie Gminy Leszno. II część - przyjmowanie do schroniska i zapewnienie odpowiednich warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom występującym na terenie Gminy Leszno.
142. F-0151/142/2010 30.12.2010  zmian w budżecie gminy
143.  F-0151/143/2010  30.12.2010  dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy Leszno do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2010 /po zmianach/
144. Nr F-0151/144/2010 31.12.2010

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie.

145.

 Nr - 0151/145/2010

31.12.2010

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do podpisywania umów na dostawę wody z sieci wodociągowych i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 
146. Nr 0151/146/2010 31.12.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  
147. Nr 0151/147/2010 31.12.2010 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Leszno w zakresie zarządu mieniem  
148. Nr F-0151/148/2010 31.12.2010 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

 

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Monika Jaskulska
(2010-01-07 12:10:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2012-03-06 12:27:42)

 
 
liczba odwiedzin: 4573708

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X