☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2008 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2008R.

l.p. 

NR                                 DATA                treść                                                                                                                                                                                                                                                           
1. ZP-0151/1/2008        02.01.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27 + 375 (od skrzyżowania dróg nr 579 i 580 do granicy Gminy Leszno i Kampinos - o długości 4.820 km) do km 32 + 195 na terenie Gminy Leszno powiatu warszawskiego zachodniego  
2.  F - 0151/2/2008  09.01.2008r.  w sprawie udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy w Lesznie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, dla których Urząd prowadzi obsługę finansowo - księgową
3. ZP-0151/3/2008  11.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27 + 375 (od skrzyżowania dróg nr 579 i 580 do granicy Gminy Leszno i Kampinos - o długości 4.820 km) do km 32 + 195 na terenie Gminy Leszno powiatu warszawskiego zachodniego  
4.  ZP-0151/4/2008  17.01.2008r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na naprawę ulic i dróg gruntowych na terenie Gminy Leszno.  
5.  ZP-0151/5/2008  17.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnów, Gawartowa Wola, Grądki, Plewniak, Podrochale, Rochale Wielkie, Szadkówek, Towarzystwo Czarnów, wsi Trzciniec, Walentów i części wsi Wilkowa Wieś, Wilków, Stelmachowo i wsi Leszno (obręb PGR Leszno)   
6.  ZP-0151/6/2008  17.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na budowę nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie
7.  ZP-0151/7/2008  17.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na budowę nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie 
8.  ZP-0151/8/2008  17.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o warości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na wykonanie remontów cząstkowych ulic i dróg na terenie Gminy Leszno, przy użyciu asfaltobetonu  
 9. Or-0151/9/2008  23.01.2008r.   w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń  
 10. ZP-0151/10/2008  24.01.2008r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola - Sochaczew na odcinku od km 27 + 375 (od skrzyżowania dróg nr 579 i 580 do granicy Gminy Leszno i Kampinos - o długości 4.820 km) do km 32 + 195 na terenie Gminy Leszno powiatu warszawskiego zachodniego
 11. ZP-0151/11/2007  24.01.2007r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na sporządzanie wycen wartości nieruchomości  
 12. Or-0151/12/2008  01.02.2008r.   w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Urzędu Gminy do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej  
 13. Or-0151/13/2008  05.02.2008r.   w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy  
 14. Or-0151/14/2008  05.02.2008r.   w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  
 15. Or-0151/15/2008  05.02.2008r.   w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie 
 16.  F-0151/16/2008 20.02.2008r.   w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r.  
 17. Or-0151/17/2008 20.02.2008r.    w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w Gminie Leszno na rok 2008
18. ZP-0151/18/2008 04.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na budowę budynku cztero - oddziałowego przedszkola w Zaborowie gm. Leszno,  z zapleczem kuchenno - gospodarczym, terenem rekreacyjnym, ogrodzeniem, parkingiem i drogą dojazdową
19. ZP-0151/19/2008 04.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na rozbudowę budynku OSP w Zaborowie gm. Leszno
20. Or-0151/20/2008 18.03.2008r. w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
21. F-0151/21/2008 19.03.2008r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia - realizacja dochodów Gminy w 2007r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia - realizacja wydatków Gminy w 2007r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2007r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Świetlicy w Czarnowie, Świetlicy w Lesznie, Świetlicy w Łubcu, Świetlicy w Zaborowie, Biblioteki Publicznej Gminy Leszno  

 

22. I-0151/22/2008 26.03.2008r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy przewodu wodociągowego w ulicy Parkowej w Wiktorowie
23. Or-0151/23/2008 26.03.2008r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
24. F-0151/24/2008 31.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
25. Or-0151/25/2008 02.04.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
26. F-0151/26/2008 02.04.2008r. w sprawie zmian Załącznika nr 1 do zakładowego planu kont Instytucji Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 81/2004 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2004r.
27. ZP-0151/27/2008 14.04.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na budowę wodociągu w ul. Aptecznej w Feliksowie
28. Or-0151/28/2008 18.04.2008r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Leszno
29. Or-0151/29/2008 18.04.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. kancelaryjnych
30. OC-0152/30/2008 14.05.2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
31. F-0151/31/2008 16.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
32. Or-0151/32/2008 20.05.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
33. ZP-0151/33/2008 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
34. ZP-0151/34/2008 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie
35. ZP-0151/35/2008 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno
36. Or-0151/36/2008 23.05.2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
37. ZP-0151/37/2008 23.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na remont elewacji budynku OSP Leszno
38. ZP-0151/38/2008 23.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie
39. Or-0151/39/2008 23.05.2008r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Czarnów
40. Or-0151/40/2008 06.06.2008r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w dostawach oraz zakazu używania wody do innych celów jak socjalno - bytowe
41. F-0151/41/2008 10.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
42. ZP-0151/42/2008 18.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na remont budynku i sal dydaktycznych w Przedszkolu w Lesznie
43. ZP-0151/43/2008 18.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
44. F-0151/44/2008 23.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
45. Or - 0151/45/2008 23.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Leszno z zakresu kultury fizycznej i sportu
46. ZP-0151/46/2006 23.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych i hali sportowej w Zaborowie
47. Or - 0151/47/2008 24.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. obsługi księgowej VAT
48. F-0151/48/2008 24.06.2008r. w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 78/2007 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.07.2007r. dotyczącego ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Leszno
49.   27.06.2008r.  w sprawie regulaminu finansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno 
50. Or - 0151/50/2008 30.06.2008r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidoalnej oraz dostarczenia odzieży roboczej
51. F-0151/51/2008 30.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
52. F-0151/52/2008 30.06.2008r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 90/2007 z dnia 14.09.2007r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Gminy prowadzi obsługę finansowo - księgową 
53. F-0151/53/2008 30.06.2008r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 75/2006 z dnia 26.09.2006r. w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
54. F-0151/54/2008 10.07.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
55. Or-0151/55/2008 01.08.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2005 z dnia 11 października 2005r. w części dotyczącej zmiany osoby zastępującej podczas nieobecności w pracy inspektora ds. kadr
56. F-0151/56/2008 01.08.2008r. w sprawie: zmian do zakładowego planu kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i wszystkich jednostek budżetowych Gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 85/2006 z dnia 31.10.2006r.
57. ZP-0151/57/2008 08.08.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/ na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
58. F-0151/58/2008 25.08.2008r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008r.

Załącznik nr 1 - realizacja dochodów Gminy w I półroczu 2008r.

Załącznik nr 2 - realizacja wydatków Gminy w I półroczu 2008r.

Załącznik nr 3 - informacja o stanie realizacji prowadzonych inwestycji

Załącznik nr 4 - informacja opisowa z realizacji planowanych dochodów i wydatków

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Świetlica w Czarnowie, Świetlica w Lesznie, Świetlica w Łubcu, Świetlica w Zaborowie, Biblioteka Publiczna Gminy Leszno  

59. Or - 0151/59/08 27.08.2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie
60. Or - 0151/60/2008 29.08.2008r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i ucziom na zakup podręczników
61. F-0151/61/20008 29.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
62. F-0151/62/2008 10.09.2008r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do podpisywania faktur VAT
63. IN i OC - 0151/63/08 11.09.2008r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC
64. Or - 0151/64/2008 16.09.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
65. Or - 0151/65/2008 24.09.2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2008 roku
66. Or - 0151/66/2008 25.09.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
67. ZP-0151/67/2008 25.09.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus
68. Or - 0151/68/2008 25.09.2008r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego  
69. F - 0151/69/2008 30.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
70. Or - 0151/70/2008 8.10.2008r.  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Leszno
71. Or - 0151/71/2008 10.10.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
72. Or - 0151/72/2008 10.10.2008r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania upłynął
73. Or - 0151/73/2008 05.11.2008r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr /2005 z dnia 14.12.2005r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Lesznie
75. F - 0151/75/2008 05.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
77. ZP - 0151/77/2008 13.11.2008r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zimowe utrzymania dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2008/2009
78. ZP - 0151/78/2008 13.11.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
79. ZP - 0151/79/2008 13.11.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na budowę punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie
80. ZP - 0151/80/2008 13.11.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na budowę punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle)
81. F - 0151/81/2008 14.11.2008r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leszno na rok 2009

Załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2009r. - projekt

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2009r. - projekt

Załącznik nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - projekt

Załącznik nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2009r. - projekt

Załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2009r. - projekt

Załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r. - projekt

Załącznik nr 6 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. - projekt

Załącznik nr 7 - dotacje podmiotowe w 2009r. - projekt

Załącznik nr 8 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. - projekt

Załącznik nr 9 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - projekt

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - projekt

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Leszno na 2009 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008r.

Przewidywane wykonanie dochodów z gospodarki mieniem komunalnym gminy za 2008r. oraz projekt dochodów budżetu na 2009 rok

82 F-0151/82/2008 17.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
83 F-0151/83/2008 28.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
84 F-0151/84/2008 23.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
85 Or-0151/85/2008 30.12.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno ; Załącznik nr 1 
86 F-0151/86/2008 31.12.2008r. w sprawie zmian do zakładowego planu kont dla budzetu Gminy, Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 85/2006 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2008r.
87 F-0151/87/2008 31.12.2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
88 F-0151/88/2008 31.12.2008r. w sprawie zmian Załącznika nr 1 do zakładowego planu kont Instytucji Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 81/2004 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2004r. 
Wytworzył:
Wójt Gminy Leszno
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2008-02-26 13:37:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2009-05-14 14:34:58)

 
 
liczba odwiedzin: 4573706

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X