2006 rok

REJESTR  ZARZĄDZEŃ  WÓJTA  GMINY  LESZNO - 2006 rok
 
Numer Zarządzenia
 Data Zarządzenia
 Treść Zarządzenia
 Or-0151/1/2006
05.01.2006 
 Or-0151/2/2006
05.01.2006 
 ZP-0151/3/2006
09.01.2006 
 ZP-0151/4/2006
09.01.2006 
 Or-0151/5/2006
16.01.2006 
 Or-0151/6/2006
16.01.2006 
 Or-0151/7/2006
16.01.2006 
 ZP-0151/8/2006
 16.01.2006
 Or-0151/9/2006
18.01.2006 
 Or-0151/10/2006
25.01.2006 
 Or-0151/11/2006
25.01.2006 
 Or-0151/12/2006
25.01.2006 
 DGiGZ-0151/13/2006
 20.02.2006
 F - 0151/14/2006
 23.02.2006
 Or- 0151/15/2006
 15.03.2006
 ZP-0151/16/2006
15.03.2006 
 F-0151/17/2006
20.03.2006 
 ZP-0151/18/2006
 20.03.2006
 PZP-0151/19/2006
 05.04.2006
 ZP-0151/20/2006
 14.04.2006
 Or-0151/21/2006
 24.04.2006
DG i GZ - 0151/22/2006 
 27.04.2006
Or-0151/23/2006 
 27.04.2006
ZP-0151/24/2006 
04.05.2006 
ZP-0151/25/2006 
04.05.2006 
F - 0151/26/2006 
15.05.2006 
ZP-0151/27/2006 
15.05.2006 
Or-0151/28/2006 
 18.05.2006
ZP-0151/29/2006 
18.05.2006 
ZP-0151/30/2006 
18.05.2006 
Or-0151/31/2006 
01.06.2006 
ZP-0151/32/2006 
01.06.2006 
ZP-0151/33/2006 
01.06.2006 
F-0151/34/2006 
 08.06.2006
Or-0151/35/2006 
 19.06.2006
ZP-0151/36/2006 
 20.06.2006
Or-0151/37/2006 
27.06.2006 
ZP-0151/38/2006 
 29.06.2006
ZP-0151/39/2006 
29.06.2006 
ZP-0151/40/2006 
29.06.2006 
F-0151/41/2006 
 30.06.2006
Or-0151/42/2006 
 05.07.2006
ZP-0151/43/2006 
 07.07.2006
ZP-0151/44/2006 
 07.07.2006
ZP-0151/45/2006 
 10.07.2006
ZP-0151/46/2006 
10.07.2006 
ZP-0151/47/2006 
10.07.2006 
ZP-0151/48/2006 
12.07.2006 
I-0151/49/2006
20.07.2006
Or-0151/50/2006
25.07.2006
ZP-0151/51/2006
25.07.2006
ZP-0151/52/2006
25.07.2006
ZP-0151/53/2006
25.07.2006
ZP-0151/54/2006
25.07.2006
DG i GZ-0151/55/2006
07.08.2006
DG i GZ-0151/56/2006
07.08.2006
ZP-0151/57/2006
11.08.2006
ZP-0151/58/2006
11.08.2006
ZP-0151/59/2006
11.08.2006
Or – 0151/60/2006
17.08.2006
F-0151/61/2006
28.08.2006
F-0151/62/2006
29.08.2006
w sprawie zmian w budzecie gminy
ZP-0151/63/2006
28.08.2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni ul. Strażackiej i Krótkiej w Lesznie oraz Topolowej w Grądach i Wiosennej w Zaborowie
I-0151/64/2006 29.08.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego prac remontowych wykonywanych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie
I-0151/65/2006 29.08.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego prac modernizacyjnych wykonywanych w Szkole Podstawowej w Zaborowie  
IN i OC-0151/66/2006 11.09.2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC
ZP-0151/67/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na budowę nawierzchni ul. Słowackiego w Lesznie
ZP-0151/68/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na budowę wodociągu w ul. Dworokowej w Zaborowie
ZP-0151/69/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na modernizację odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa
ZP-0151/70/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na modernizację nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek
ZP-0151/71/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na modernizację nawierzchni drogi we wsi Wiktorów
ZP-0151/72/2006 19.09.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na dostawę oleju opałowego
Nr 73/2006 19.09.2006 w sprawie utworzenia w Urzedzie Gminy Leszno Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym
F-0151/74/2006 26.09.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
F-0151/75/2006 26.09.2006 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
Or-0151/76/2006 11.10.2006 w sprawie powołania koorgynatora gminnego, pełnomocnika ds obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów 
ZP-0151/77/2006 20.10.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Leszno w okresie od 2 listopada 2006r. do 31 grudnia 2007r.  
ZP-0151/78/2006 20.10.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na budowę odcinka kanalizacji przy ul. Raczkowskiego w Lesznie
ZP-0151/79/2006 20.10.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ograniczonego powyżej 60.000 EURO na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania pn. "Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów,  Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków" oraz świadczenie w imieniu Gminy Leszno obowiązków Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania
I - 0151/80/2006 25.10.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego wodociągu w ulicy Dworkowej w Zaborowie
I-0151/81/2006 25.10.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego dróg we wsiach Towarzystwo Czarnów - Szadkówek, Wilkowa Wieś - Powązki, Kępiaste, Wiktorów, Wąsy w gminie Leszno
I-0151/82/2006 25.10.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego modernizacji ulicy Słowackiego w Lesznie
I-0151/83/2006 25.10.2006 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa, w gminie Leszno
F-0151/84/2006 31.10.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
F-0151/85/2006 31.10.2006 w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, Urzędu Gminy i wszystkich jednostek budżetowych gminy
F-0151/86/2006 31.10.2006 w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania jej wyników w Urzędzie Gminy Leszno
ZP-0151/87/2006 7.11.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości, w sezonie zimowym 2006/2007
Or-0151/88/2006 7.11.2006 w sprawie przyznania każdemu pracownikowi dnia wolnego przysługującego za Świeto Niepodległości 11 listopada, które w tym roku przypada w sobotę
F-0151/89/2006  7.11.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy  
F-0151/90/2006 15.11.2006
F-0151/91/2006 20.11.2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wyposażenia i sprzętu znajdującego się w magazynie gospodarki komunalnej
Or-0151/92/2006  24.11.2006  w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania upłynął
ZP-0151/93/2006 01.12.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na sporządzenie projektu budowy chodnika przy ul. Fabrycznej w Lesznie 
ZP-0151/94/2006 01.12.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na sporządzenie projektu budowy nawierzchni przy ul. Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie
F-0151/95/2006 01.12.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
Or-0151/96/2006 04.12.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
F-0151/97/2006 04.12.2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnjej w celu przeprowadzneia inwentaryzacji okresowej środków trwałych i wyposażenia Urzędu Gminy oraz środków trwałych i wyposażenia w budynkach komunalnych Gminy Leszno
Or-0151/98/2006 08.12.2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. gospodarki komunalnej
DG i GZ-0151/99/2006 11.12.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/2 o pow. 2 897 m2 położonej  w obrębie geodezyjnym Leszno PGR, będącego własnością Gminy Leszno  
DG i GZ - 0151/100/2006 11.12.2006

w sprawie powołania  Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Leszno przy ulicy Leśnej, oznaczona jako:
1. działka ew. nr 22/14 o powierzchni 979 m2;
2. działka ew. nr 22/15 o powierzchni 1071 m2;
3. działka ew. nr 22/16 o powierzchni 979 m2;
4. działka ew. nr 22/17 o powierzchni 1000 m2;
5. działka ew. nr 22/18 o powierzchni 1060 m2.
 

Or-0151/101/2006 11.12.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
ZP-0151/102/2006 19.12.2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO (art. 39 i 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych) na sporządzenie wycen nieruchomości  
F-0151/103/2006 19.12.2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych i wyposażenia Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie
F-0151/104/2006 19.12.2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych i wyposażenia Świetlic: Leszno, Łubiec, Czarnów i Zaborów
F-0151/105/2006  21.12.2006  w sprawie zmian w budżecie gminy
F-0151/106/2006 29.12.2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
F-0151/107/2006 29.12.2006 w sprawie zmian do zakładowego planu kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i wszystkich jednostek budżetowych gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 85/2006 Wójta Gminy z dnia 31.10.2006r.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2006-11-09 15:04:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-02-28 14:42:43)